fic-szkolenia.pl

ZAMKNIĘCIE KSIĄG RACHUNKOWYCH I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ZA 2023 ROK W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH WG AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWA

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
piątek, 15 Grudzień, 2023
Data zakończenia szkolenia: 
piątek, 15 Grudzień, 2023

ZAMKNIĘCIE  KSIĄG RACHUNKOWYCH  I  SPRAWOZDAWCZOŚĆ  ZA 2023 ROK  W   JEDNOSTKACH SEKTORA  FINANSÓW  PUBLICZNYCH   WG   AKTUALNIE  OBOWIĄZUJĄCYCH  PRZEPISÓW  PRAWA

 

Warszawa 15 grudnia 2023r.

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest zdobycie, zaktualizowanie i usystematyzowanie wiedzy przez uczestników szkolenia w zakresie zasad poprawnego zamknięcia ksiąg rachunkowych oraz prawidłowego wykazywania danych, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w sprawozdaniach sporządzanych przez jednostki budżetowe zarówno państwowe jak też samorządowe oraz samorządowe zakłady budżetowe.

 

Korzyści dla uczestników szkolenia:

Uczestnicy szkolenia pozyskają praktyczną wiedzę, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, w zakresie szczegółowej analizy rzetelności wykazywanych treści ekonomicznych w księgach rachunkowych  oraz czynności związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych i poprawności wykazywanych danych w sporządzanej sprawozdawczości budżetowej, sprawozdań z wykonania  operacji finansowych i sprawozdań finansowych, w myśl aktualnie obowiązujących przepisów prawa. Szczególna uwaga zostanie zwrócona na analizę powiązań między różnymi rodzajami sporządzanych przez jednostki sprawozdań.

 

Tezy szkolenia:

 1. Procedury wewnętrzne niezbędnym warunkiem chroniącym głównych księgowych
  w wykonywaniu obowiązków służbowych. Wskazanie na istotne ryzyka, przed którymi zabezpieczają zapisy regulacji wewnętrznych.
 2. Dostosowanie polityki rachunkowości do potrzeb sporządzenia sprawozdań budżetowych, z wykonania operacji finansowych i sprawozdań finansowych. Omówienie (na przykładach) możliwych do zastosowania w ewidencji księgowej  uproszczeń oraz konieczność ich opisania w polityce rachunkowości i w „Informacji dodatkowej”. 
 3. Obligatoryjne czynności związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych. Weryfikacja danych ujętych w księgach rachunkowych i stanów na koniec roku w kontekście treści ekonomicznej występujących zdarzeń.
 4. Zasady inwentaryzacji poszczególnych składników majątku trwałego i majątku obrotowego oraz zobowiązań i funduszy na tle ostatecznego zamknięcia ksiąg
  rachunkowych i sporządzenia sprawozdań. Najczęściej występujące nieprawidłowości związane z inwentaryzacją skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
 5. Podział należności na krótko i długoterminowych:  ewidencja księgowa na kontach 221, 226 i 840 oraz wykazywanie ich stanów w bilansie, w sprawozdaniu Rb-27,
   Rb-27S i w sprawozdaniu Rb-N.
 6. Występowanie w księgach rachunkowych należności spornych, zaległości, należności przedawnionych w kontekście rzetelności ksiąg rachunkowych. Dokumentowanie czynności windykacyjnych wobec dłużników w kontekście ochrony przed naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.
 7. Zasady zaciągania zobowiązań krótko i długoterminowych w odniesie do rocznego planu finansowego wydatków, w tym możliwość naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Odmienny sposób ich wykazania w bilansie i sprawozdaniach budżetowych Rb-28 i Rb-28S.
 8. Naliczanie i księgowanie odsetek od nieterminowych płatności oraz rekompensat za opóźnienia w płatnościach (40, 70, 100euro). Zasady tworzenia i ewidencja księgowa odpisów aktualizujących na należności wątpliwe. Odmienne zasady wykazywania w bilansie, w sprawozdaniach Rb-27 i Rb-27S i w sprawozdaniu z operacji finansowych Rb-N. Ewidencja księgowa odpisów aktualizujących wykorzystanych i rozwiązanych oraz konieczność ich wykazania  w „Informacji dodatkowej” .
 9. Szczególne zdarzenia podlegające ewidencji na koniec roku, skutkujące rzetelnością ksiąg rachunkowych i wiarygodnością sporządzanych sprawozdań, między innymi podlegające na tworzeniu rozliczeń międzyokresowych czynnych na wydatki poniesione w roku budżetowym a dotyczące kosztów roku następnego,  rezerw na prawdopodobne zobowiązania, zaliczaniu zdarzeń do przychodów przyszłych okresów. Ewidencja księgowa należności i zobowiązań na przełomie roku: koszty i przychody w ujęciu memoriałowym, a kasowe wykonanie budżetu.
 10.  Omówienie sprawozdań budżetowych (Rb-27 i 27S oraz Rb-28 i Rb-28S)  z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przepisami prawa wraz z omówieniem
  treści ekonomicznej poszczególnych pozycji sprawozdań. Wskazanie na najczęściej popełniane błędy w wykazywaniu danych w tych sprawozdaniach, w tym przypadki świadczące o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
 11. Wykazywanie dochodów  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w księgach rachunkowych, stosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej oraz poprawne wykazywanie danych w sprawozdaniu Rb-27ZZ i Rb-27S.
 12. Dostosowanie zasad ewidencji księgowej  samorządowych zakładów budżetowych do zasad obowiązujących w sporządzanej sprawozdawczości budżetowej Rb-30S i rozliczeń z budżetem j.s.t. oraz dla potrzeb rozliczeń budżetem państwa z tytułu CIT, w tym ze względu na źródła na źródła finansowania środków trwałych i koszty amortyzacji.
 13.  Zasady księgowania na kontach pozabilansowych planu wydatków, zaangażowania, niewygasających wydatków, wzajemnych rozliczeń w jednostkach dokonujących wyłączeń.
 14. Sprawozdawczość z wykonania operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN, Rb-UZ): wykazywanie danych z ewidencji księgowej i innych źródeł w poszczególnych wierszach i kolumnach sporządzanych sprawozdań. Wskazanie na wzajemne powiązania ze sprawozdawczością budżetową: Rb-27, Rb-27S oraz Rb-28 i Rb-28S. Szczególne znaczenie treści ekonomicznej wynikającej z poprawnego definiowania na koniec roku pojęcia „depozyty” w sprawozdaniu Rb-N w jednostkach samorządu terytorialnego..
 15. Sprawozdawczość finansowa: powiązanie danych wykazanych w poszczególnych wierszach sprawozdań z ewidencją księgową. Analiza poprawności danych ujętych w księgach rachunkowych zgodnie z ich treścią ekonomiczną w powiązaniu między danymi ujętymi w bilansie, rachunku zysków i strat oraz zmianach w funduszu. Zasady wykazywania danych w „Informacji dodatkowej”.
 16. Omówienie wzajemnych powiązań między różnymi rodzajami sporządzanej sprawozdawczości budżetowej, finansowej i z operacji finansowych (lub braku tych powiązań pomimo wykazywania danych podobnej treści ekonomicznej).
 17. Poprawiane stwierdzonych błędów w ewidencji księgowej i sprawozdawczości oraz możliwość dokonywania ich korekt w księgach rachunkowych przed zatwierdzeniem sprawozdań i po ich zatwierdzeniu.
 18. Konieczne elementy do ujęcia w informacji opisowej w zakresie oceny wykonania planu finansowego i budżetu j.s.t.
 19. Pytania i odpowiedzi.

 

Danuta Kubylis:  Absolwentka SGH, praktyk w zakresie finansów  i rachunkowości, ponad dwudziestoletnie  doświadczenie  jako członek kolegium RIO, powoływana jako biegły do kontroli prowadzonej przez NIK. Od wielu lat prowadząca szkolenia w różnych formach szkoleniowych  otwartych i zamkniętych dla kierowników i pracowników służb finansowo – księgowych oraz kontrolnych jednostek sektora finansów publicznych, w tym NIK. Wykładowca na studiach podyplomowych w Szkole  Głównej Handlowej w Warszawie oraz  na Uniwersytecie w Białymstoku na kierunkach rachunkowość, audyt, kontrola…w jsfp  (w  przedmiotach rachunkowość i sprawozdawczość w jsfp). Audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych (uprawnienia nadane przez Ministra Finansów Nr  57/2004).

 

                                          Zajecia w godzinach 9:00-15:00

 

 

MIEJSCE :   Warszawa al. Jerozolimskie 81-  15 pietro

                   

CENA SZKOLENIA:                                                                                                                                         490 zł netto *

Uczestnictwo, materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę, przerwy kawowe.

 * dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.  

                                                                            

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl lub faksem na nr 22 2578629  lub22 2923850

Kontakt do Organizatora:

 

 

601 35 44 88