fic-szkolenia.pl

Finansowo - księgowe zamknięcie roku 2023 r. Zasady obowiązujące przy wycenie i prezentacji danych księgowych – obowiązujące terminy. oraz Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych w 2023 r.

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
niedziela, 7 Styczeń, 2024
Data zakończenia szkolenia: 
wtorek, 9 Styczeń, 2024

Finansowo - księgowe zamknięcie roku 2023 r. Zasady obowiązujące przy wycenie i prezentacji danych księgowych – obowiązujące terminy.

oraz

Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych  w 2023 r.

 

Zakopane 8-9 stycznia 2024r.

 

Grupa docelowa:

 1. główni księgowi i księgowi jednostek budżetowych
 2. osoby odpowiedzialne za ewidencję bilansową
 3. osoby uczestniczące w sporządzaniu sprawozdań finansowych  

 

Finansowo - księgowe zamknięcie roku 2023 r. Zasady obowiązujące przy wycenie i prezentacji danych księgowych – obowiązujące terminy

 

 1. Nadrzędne zasady rachunkowości i szczególne zasady rachunkowości w JSFP.
 2. Czynności poprzedzające zamknięcie ksiąg rachunkowych
  1. Czynności inwentaryzacyjne
  2. Odpis aktualizujący należności
  3. Środki zgromadzone na wydzielonym rachunku dochodów własnych PJB i SJB różnice
  4. Naliczenie odsetek od należności i zobowiązań
  5. Wycena rozrachunków wyrażonych w walutach obcych
 3. Powiązanie sald kont księgowych z pozycjami bilansu i wycena i prezentacja
  1. Wartości niematerialne i prawne:
  2. Rzeczowe aktywa trwałe:
  3. Zapasy (rzeczowe aktywa obrotowe):
  4. Należności długo- i krótkoterminowe:
  5. Długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe:
  6. Różnice inwentaryzacyjne:
  7. Rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów:
  8. Fundusz:
  9. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:
 4. Wstępne i ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych
  1. Terminy zamykania ksiąg rachunkowych
  2. Zapisy po zamknięciu wstępnym w księgach rachunkowych
  3. Ujmowanie zdarzeń po dniu bilansowym
  4. Ujmowanie błędów z przerzednieć lat w księgach rachunkowych
  5. Dokumentacja związana z zamknięciem ksiąg rachunkowych (wydruki)
 5. Etapy zamykania ksiąg rachunkowych
  1. prace przygotowawcze
  2. sporządzenie sprawozdania finansowego
  3. prace kończące rok obrotowy.
 6. Przeksięgowania roczne w jednostkach stosujących konta zespołu
  1. Rozliczenie wyniku finansowego
  2. Księgowania w roku następnym
 7. Uzgodnienia ksiąg rachunkowych
 8. Koszty i przychody na przełomie roku obrotowego
  1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów
  2. Rozliczenia międzyokresowe kosztów
 9. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego
  1. Ujmowanie niewygasających wydatków na kontach
  2. Prezentacja w sprawozdawczości niewygasających wydatków
 10. Zagadnienia problemowe
  1. Termin sporządzania zestawienia obrotów i sald kont
  2. Termin ostatecznego rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
  3. Potwierdzenia sald możliwe rozwiązania
  4. Inwentaryzacja drogą weryfikacji, które składniki aktywów
  5. Korekty w zapisach księgowych po sporządzeniu sprawozdania finansowego
  6. Korygowanie sprawozdań finansowych
  7. Jak wykazywać w bilansie i sprawozdaniach budżetowych rozrachunki z jednym kontrahentem?
   Czy tylko per saldo po stronie zobowiązań czy, czy nadpłatę po stronie należności(aktywa) a fakturę po stronie zobowiązań(pasywa).
  8. Jak prawidłowo powinna zostać wykazana nadpłata czynszu w księgach rachunkowych oraz w bilansie?
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

 

 

 

Jarosław Jurga - Ekonomista, certyfikowany księgowy posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie finansów publicznych, praktyk specjalizujący się w zagadnieniach rachunkowości budżetowej. Ukończył studia podyplomowe z zakresu polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz audytu wewnętrznego w jsfp. Szkoleniowiec, autor i współautor kilkunastu publikacji książkowych oraz licznych publikacji z obszaru rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Podatek VAT w jednostkach sektora finansów publicznych  w 2023 r.

 1. Jednostki sektora finansów publicznych  (jsfp) jako podatnicy VAT

- jsfp jako organ władzy publicznej

- grupa VAT od 1 stycznia 2023 r. a jsfp

- jsfp a tzw. zwolnienie podmiotowe z podatku VAT

 1. Kwestia centralizacji jednostek samorządu terytorialnego

- jednostki wyłączone z centralizacji rozliczeń podatku VAT – kontrowersje

- czynności wewnętrzne pomiędzy jednostkami organizacyjnymi

 1. Obowiązek podatkowy

- wydanie towaru i wykonani usługi (sprzedaż o charakterze ciągłym)

-  najmy, dzierżawy i media

- zaliczki, zadatki, raty

- metoda kasowa w jpfp (obowiązkowa i z wyboru) 

- inne zasady ustalania obowiązku podatkowego

 1. Postawa opodatkowania

- zasady ogólne

- dotacje i subwencje

- zmniejszenie i zwiększenie podstawy opodatkowania

- rozliczenie faktur korygujących

- odrębna ewidencja korekt kasowych 

- przeliczanie kwot wyrażonych w walucie obcej, w tym zmiany wynikające z VST SLIM 3

 1. Wysokość opodatkowania  - wybrane aspekty

- stawka podstawa i stawki preferencyjne

- usługi najmu i dzierżawy i refaktury mediów (a także dostawy mediów)

- bezumowne korzystanie z nieruchomości

- dostawy nieruchomości – kiedy i jakie zwolnienie z podatku

- wybór opcji opodatkowania pożyczek i kredytów przez instytucję finansową – na co powinna uważać jsfp

 1. Podatek naliczony

- zakres odliczenia podatku naliczonego 

- definicja podatku naliczonego

- podatek naliczony od pojazdów samochodowych

- podatek naliczony od wytworzenia nieruchomości

- prewskaźnik w jsfp, w tym zmiany wynikające z VAT SLIM 3

- częściowe i proporcjonalne odliczenie podatku VAT

- prewskaźnik a struktura sprzedaży – kolejność stosowania

- korekta odliczonego prewskaźnikiem lub strukturą podatku VAT, w tym zmiany wynikające z VAT SLIM 3

- termin odliczenia podatku naliczonego, w tym zmiany wynikające z VAT SLIM 3 w zakresie podatku naliczonego od WNT

- odliczenie w drodze korekty deklaracji

- rozliczenie faktur korygujących przez nabywcę

- katalog wyłączeń z prawa do odliczenia

 1. Faktury

- obowiązek wystawienia faktury „samoistnie” i na żądanie

- dane jakie musi zawierać faktura

- faktury elektroniczne

- ustrukturyzowane faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych

- faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur – dobrowolna w okresie od 1 stycznia 2022 r. – 30 czerwca 2024 r.

- faktura ustrukturyzowana z Krajowego Systemu e-Faktur – obowiązkowa od 1 lipca 2024 r. (w tym przepisy przejściowe)

 

- faktury wystawiane do paragonów oraz problem faktury uproszczonej w postaci paragonu fiskalnego

- faktury zaliczkowe, w tym zmiany od 1 września 2024 r.

- faktury i noty korygujące 

– kwestia anulowania faktury

- duplikaty faktur

- autentyczność, integralności treści oraz czytelność faktury

- terminy wystawiania faktur, faktur i not  korygujących oraz duplikatów faktur

- odpowiedniki faktur wewnętrznych

- faktury VAT RR

- przechowanie faktur

- JPK_FA i JPK_FA_RR

 1. Kasy fiskalne

- jsfp –  zasady zwolnień z obowiązku stosowania kas fiskalnych 

- kasy on-line oraz kasy wirtualne  w jsfp

- obowiązki związane ze stosowaniem kas rejestrujących, w tym zmiany od 15 września 2023 r. wynikające z VAT SLIM 3

- ulga na zakup kasy fiskalnej

- e-paragon, w tym zmiany wynikające z VAT SLIM 3

- odroczenie obowiązku połączenia kasy fiskalnej on-line z terminalem płatniczym

 1. JPK_VAT

- wersje JPK_V7M i JPK_V7M

- dodatkowe oznaczenia w ewidencji sprzedaży (RO, WEW i FP) oraz ewidencji zakupu (VAT_RR, WEW i MK)

- kody GTU i oznaczenia procedur (np. TP) w ewidencji sprzedaży oraz oznaczenie IMP w ewidencji zakupu 

- zasady korekt plików JPK_VAT

- kara porządkowa za błędy w ewidencji JPK_VAT

 1. Pozostałe ważne zagadnienia związane z rozliczeniem podatku VAT w jsfp

- mechanizm podzielonej płatności i rachunek VAT, w tym zmiany wynikające z VAT SLIM 3 

- ulga na złe długi, 

-solidarna odpowiedzialność za niezapłacony przez kontrahenta podatek VAT – jak jej uniknąć

- czynności nieodpłatne w jsfp

- import usług i WNT w jsfp

 1. Pozostałe zmiany

- pozostałe zmiany wynikające z VAT SLIM 3 (m.in. podniesienie limitu małego podatnika, zmiany w zakresie WDT, zmiany w zakresie WIS, zmiany w zakresie tzw. sankcji VAT)

- pozostałe zmiany wynikające z obowiązkowego KSeF (od 1 lipca 2024 r. m.in. likwidacja not korygujących oraz od 1 stycznia 2025 r. likwidacja możliwości wystawiana faktur przez kasy fiskalne oraz możliwości uznania paragonu z NIP do 450 zł za fakturę uproszczoną)

 - nowelizacja dot. obowiązków dostawców usług płatniczych w transakcjach transgranicznych

 1. Wybrane orzecznictwo: TSWE, NSA, WSA i organów podatkowych
 2. Odpowiedzi na pytania uczestników

Marcin Szymaniewicz - Doradca podatkowy. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW i Wydziału Humanistycznego Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie. Specjalizujący się w tematyce podatku od towarów i usług. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych oraz dziale podatkowym dużej firmy audytorskiej. Trener z zakresu prawa podatkowego. Autor i współautor publikacji (książki i artykuły) z zakresu prawa podatkowego. Wieloletni ekspert Portalu FK.

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 dnia 08.01 - zakończenie około godz.14:00 dnia 09.01. Do hotelu zapraszamy dniu 07.09 w godzinach popołudniowych kolacja o godz.18:00

 

MIEJSCE:
Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b

 

CENA:

Udział w szkoleniu                                                                             1000zł netto*

Udział w szkoleniu wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem                  1650zł netto *

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                         140zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:fic-szkolenia@data.pl
WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88