fic-szkolenia.pl

Finansowe zamkniecie roku w Podmiotach leczniczych

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
poniedziałek, 4 Grudzień, 2023
Data zakończenia szkolenia: 
czwartek, 7 Grudzień, 2023

Finansowe Zamkniecie Roku 2023 w Podmiotach Leczniczych

 

Zakopane 4-7 grudnia 2023r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –główny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

Moduł I – SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2023 ROK

 1. Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego w świetle ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności i innych aktów prawnych  - zmiany w 2023 roku wpływające na sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego.
 2. Aktualizacja polityki (zasad) rachunkowości –konieczne  zmiany istotne przy sporządzeniu sprawozdania finansowego i prowadzeniu standardu rachunku kosztów.
 3. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku – efektywna organizacja procesu, praktyczne rozwiązania, konieczne wyceny na dzień bilansowy.
 4. Inwentaryzacja – przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie, w tym:
 • zasady stosowania uproszczeń,
 • leki i materiały medyczne w oddziałach, poradniach i innych miejscach udzielania świadczeń, w tym konieczne korekty,
 • medyczne środki techniczne własne i w depozycie,
 • inwestycje w toku – zasady inwentaryzacji i wyceny, kwalifikacja koszt/inwestycja,
 • potwierdzenia salda – zasady, uproszczenia,
 • weryfikacja pozostałych sald aktywów i pasywów.

 

 1. Finansowanie świadczeń medycznych przez NFZ - ewidencja rozliczeń z NFZ, zasady kwalifikacji do okresów rozliczeniowych, świadczenia nieopłacone z lat poprzednich, odpisy aktualizujące, rezerwy, przykłady.
 2. Koszty bieżące i na przełomie roku – zasady kwalifikacji i ewidencji, możliwe uproszczenia.
 3. Dotacje, środki UE, darowizny, nieodpłatne  otrzymanie, korekty (aspekt przychodowo-kosztowy).
 4. Należności przeterminowane, sporne, wątpliwe – zasady wyceny (odpisy),  koszty windykacji, zasady ewidencji.
 5. Zobowiązania, w tym wycena bilansowa, koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych. Zasady zaciągania zobowiązań w jednostkach sektora finansów publicznych.
 6. Wycena aktywów i pasywów jednostki oraz ustalanie wyniku finansowego z uwzględnieniem specyfiki podmiotów leczniczych (SPZOZ, spółki prawa handlowego).
 7. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe w podmiotach leczniczych -  zasady tworzenia, przykłady.
 8. Kapitały spółek i fundusz założycielski oraz fundusz zakładu w SPZOZ –ewidencja zmian.
 9. Omówienie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego -  bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów  pieniężnych, informacja dodatkowa.
 10. Zasady sporządzania e-sprawozdań zgodnie z załącznikiem nr 1 do ustawy o rachunkowości – aspekty praktyczne.

 

Moduł II – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH ZA 2023 ROK

 1. Zmiany w podatku CIT w 2023 roku  i planowane na rok następny.
 2. Zasady ustalania i moment powstania przychodów podatkowych z:
 • działalności gospodarczej, 
 • nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych świadczeń,
 • pozostałe przychodów. 
 1. Darowizny  pieniężne i rzeczowe w ujęciu  podatkowym – dokumentacja, wycena, zwolnienia.
 2. Koszty uzyskania przychodów:
 • koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami,
 • koszty ustawowo wyłączone z kosztów uzyskania przychodów,
 • Kary i odszkodowania w podmiotach leczniczych.
 1. Ulga na złe długi w  – zmiany w 2023 roku
 2. Zeznanie podatkowe CIT-8, załączniki CIT-0, CIT-D – praktyka sporządzania deklaracji i inne obowiązki sprawozdawcze (praktyczne narzędzie do sprawnego i bezbłędnego sporządzenia rocznego rozliczenia podatkowego).
 3. Nota podatkowa w  e-sprawozdaniu finansowym.
 4. Aktualne problemy w zakresie przychodów i kosztów podatkowych w świetle orzecznictwa oraz  interpretacji podatkowych.

 

 

Moduł III – PODATEK VAT

 1. Podatek VAT w 2023 roku – podsumowanie zmian (w tym SLIM VAT III) i nowelizacje w latach kolejnych.
 2. Nowe zasady wystawiana faktur, faktur korygujących, zaliczkowych, faktur do paragonów fiskalnych.
 3. Refakturowanie w świetle przepisów VAT, prawidłowość stosowanych stawek VAT (media, najem, świadczenia zdrowotne, inne).
 4. KSEF – Krajowy System e-faktur – nowy obowiązek od 1 lipca 2024 r.; konieczne zmiany w podmiotach leczniczych.
 5. Przegląd najnowszych interpretacji i orzecznictwa dot. podmiotów leczniczych.

 

Waldemar Stylo - obecnie Z-ca Dyrektora Narodowego Instytutu Onkologii - PIB Oddziału w Krakowie ds. Zarządzania i Finansów.

Ostatnio koordynator merytoryczny Zespołu powołanego w ramach pilotażu przez Prezesa AOTMiT ,mającego na celu wypracowanie założeń do nowego standardu rachunku kosztów, następnie współautor projektu rozporządzenia MZ w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców z dnia 12 września 2019 r., Wcześniej współautor Rozporządzenia MZiOS z 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w przeszłości dyrektor Szpitala Powiatowego w Myślenicach oraz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Wieloletni Główny Analityk Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych, Działu Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych, ekspert Ministra Zdrowia, Prezesa AOTMiT oraz ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, dla której w latach 2003-2007przygotowywał kalkulacje kosztów rzeczywistych procedur stomatologicznych, złożone następnie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wszczętym postępowaniu, co spowodowało zwiększenie wyceny świadczeń stomatologicznych. Członek Rady ds. Taryfikacji. Wykładowca IZP CM Uniwersytetu Jagiellońskiego, WSEI w Krakowie.

 

Rachunkowość zarządcza ważną częścią rachunkowości, nastawioną na

generowanie informacji niezbędnych w procesie podejmowania decyzji.

 

Do hotelu zapraszamy już dnia 3.12 po południu na pobyt z programem fakultatywnym lub 4.12 od godz. 16:00 na pobyt standardowy w dniu 4.12 przed południem program fakultatywny

wykłady rozpoczynają się 05.12 o godz.9:00. Zakończenie  7.12 o godzinie 14:00

 

MIEJSCE:

Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b

CENA:

 

Tylko udział w szkoleniu                                                                    1100zł netto*

Udział standardowy z zakwaterowaniem  przyjazd 4.12                      1750zł netto *

Udział pełny z zakwaterowaniem przyjazd 3.12                                2200zł netto *

Dopłata do pokoju jednoosobowego                                                180/240zł

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

 

ZGŁOSZENIA:

 

Wypełnione karty prosimy przesłaćmailowo na adres fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr (22)2578629 lub (22) 292 38 50

 

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88