XVII Doroczny Zjazd Głównych Księgowych i Dyrektorów d/s Finansowych podmiotów leczniczych. Nowy Termin !!!! Szklarska Poręba/Piechowice 24 - 27 sierpień 2020r.

Data rozpoczęcia szkolenia: 
08/24/2020
Data zakończenia szkolenia: 
08/27/2020

XVII Doroczny Zjazd Głównych Księgowych i Dyrektorów  d/s Finansowych podmiotów leczniczych.

Szklarska Poręba/Piechowice 24 - 27 sierpień 2020r.

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –głowny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

Rachunkowość, podatki i finanse podmiotów leczniczych w 2020roku

 1. Prawo bilansowe w   2020 roku – zmiany wpływające na prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 • Zasady (polityka) rachunkowości – zmiany związane z wdrażaniem JPK  do kontroli skarbowych,
 • Księgi rachunkowe a księgi podatkowe – zasady dokumentowania i prezentacji operacji gospodarczych,
 • Analiza danych pochodzących z JPK i systemów informatycznych użytkowanych w podmiotach leczniczych,
 • Planowane zmiany w rachunkowości i innych regulacjach.

                                                           

 1. VAT w 2020 r. - rewolucyjne zmiany od 1 stycznia 2020 r. i 1 kwietnia 2020 r.
 • Nowy obowiązek składania deklaracji wraz z ewidencją VAT od 1 kwietnia 2020 r. (JPK_VDEK),
 • Zmiany zasad ujmowania faktur wystawionych do paragonów,
 • Nowe obowiązki informacyjne w zakresie  kas fiskalnych,
 • Nowa kara pieniężna za błędy w JPK-VAT,
 • Nowe sankcje za złożenie nierzetelnej lub wadliwej deklaracji JPK_VDEK,
 • Podatkowe konsekwencje dokonania zapłaty z naruszeniem zasad - nowe sankcje w VAT i CIT/PIT,
 • Nowa matryca stawek VAT i Wiążąca Informacja Stawkowa,
 • Mechanizm podzielonej płatności (MPP) - praktyczne omówienie wprowadzonych przepisów,
 • Omówienie aktualnego orzecznictwa.

 

 1. Fakturowanie w 2020 roku:
 • wpływ zmian w podatku VAT na sposób wystawiania faktur (zmiany w zakresie elementów treści faktury np. obligatoryjna podzielona płatność, sprzedaż paragonowa, faktury elektroniczne),
 • fakturowanie NFZ i komercyjne,
 • refaktury (w jakich sytuacjach, na jakich zasadach),
 • korekty (warunki wystawiania korekt),
 • noty korygujące (zasady wstawiania, zakres dokumentowania).

 

 1. Nowe obowiązki w CIT za 2020 r.
 • ulga na złe długi – wpływ na podstawę opodatkowania,
 • obowiązkowa podzielona płatność – ograniczenie kosztów podatkowych,
 • „biała lista” podatników – wpływ na koszty podatkowe,
 • podział na źródła przychodów -  przyporządkowanie kosztów do źródła, ustalenie podstawy opodatkowania i rozliczenie strat z lat poprzednich z podziałem na źródła przychodów.

 

 1. Nowe podejście do zatorów płatniczych - nowelizacja ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych i stosowanie w podmiotach leczniczych, w tym:
 • Uprawnienia wierzyciela i obowiązki dłużnika w związku z terminami zapłaty.
 • Nowe obowiązki.
 • Termin zapłaty.
 • Odsetki ustawowe i ich wysokości.
 • Transakcje w których kontrahentem jest podmiot publiczny.
 • Rekompensata za odzyskiwanie należności.
 • Postępowanie administracyjne w sprawie nadmiernego opóźniania się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych.

 

 1. Wybrane zagadnienia problematyczne podmiotów leczniczych.

 

Maciej Gąsior – ekspert, prawnik, absolwent Wydziału Prawa WSHiP w Warszawie oraz studiów podyplomowych
z zakresu prawa zamówień publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi Kancelarię Doradztwa Prawnego Verte specjalizującą się w pomocy prawnej świadczonej w szczególności na rzecz podmiotów leczniczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji pozarządowych. Autor publikacji w prasie branżowej. Twórca autorskich programów szkoleniowych,  przeprowadził wiele szkoleń i warsztatów organizowanych zarówno dla pracowników podmiotów leczniczych, administracji rządowej oraz samorządowej, jak i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Rola Głównego Księgowego w nadzorze nad udzielaniem zamówień publicznych
w kontekście zmian wynikających z uchwalenia zupełnie nowej ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 1.  Główne kierunki zmian w Prawie zamówień publicznych.
 2. Wymogi związane z obligatoryjną elektronizacją procedur przetargowych.
 3. Zamówienia klasyczne i bagatelne.
 4. Tryby udzielania zamówień publicznych, w szczególności przetarg nieograniczony, tryb podstawowy i zamówienie z wolnej ręki.
 5. Właściwe szacowanie wartości zamówienia oraz analiza potrzeb zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejsze zaangażowanie wykonawców.
 6. Wymogi związane z dokumentowaniem przebiegu postępowania.
 7. Umowa o zamówienie publiczne oraz katalog klauzul abuzywnych i nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia.
 8. Dopuszczalność zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego, odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie.
 9. Możliwość zawarcia ugody i pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących realizacji umów w sprawie zamówienia publicznego.
 10. Zakres nadzoru finansowego nad umowami zawieranymi w rezultacie zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 11. Regulamin wewnętrzny zlecania zamówień publicznych w jednostce uwzględniający zapisy nowej ustawy.
 12. Postępowania odwoławcze - dopuszczalność, koszty.
 13. Kary pieniężne.

 

  W programie przewidziano także 20 min prezentację PWS Konstanta S.A.

 

ZAJĘCIA:      

Do hotelu zapraszamy 23.08. po południu /pobyt podstawowy / kolacja godz 18:00 lub 24.08 po południu pobyt skrócony

 Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 dnia 25.08.2020r.- kończą 27.08 około godz. 14:00

Dzien 24.08 zajecia fakultatywne w terenie program dostępny u organizatora

 

MIEJSCE :  Hotel Las - Piechowice /Szklarska Poręba/ ul.Turystyczna 8

CENA:

Sam udział w szkoleniu                                                                              1000zł netto*

pobyt 23.08- 27.08                                                                                   1780zł netto*

pobyt skrócony 24.08-27.08                                                                      1490zł netto*

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                   150/200zł

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Dla chętnych możliwość zorganizowania transportu Wrocław-Piechowice-Wrocław

prosimy o kontakt z biurem

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr (22) 292 38 50 lub (22)2578629     Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Biuro w Warszawie: 04-017 Warszawa ul. Kinowa 18/80

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

NA PRZELEWIE PROSIMY UMIEŚCIĆ NAZWISKO UCZESTNIKA ORAZ TERMIN SZKOLENIA.

Kontakt do Organizatora:

22 3723980

601 35 44 88