fic-szkolenia.pl

Wybrane zagadnienia z Zakresu Ubezpieczeń Społecznych dla Służb Finansowo-Kadrowych Podmiotów Leczniczych

Data rozpoczęcia szkolenia: 
10/11/2021
Data zakończenia szkolenia: 
10/13/2021

Wybrane zagadnienia z Zakresu Ubezpieczeń Społecznych dla Służb Finansowo-Kadrowych Podmiotów Leczniczych

 

Zakopane 11-13 październik 2021r.

 

Panel I

.

Rozstrzyganie obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu z różnych tytułów, w tym występujących jednocześnie.

Ustalanie podstawy wymiaru składek dla pracowników i zleceniobiorców

 

Celem szkolenia jest aby uczestnicy Szkolenia prawidłowo:

- identyfikowali tytuły do ubezpieczeń społecznych, w tym umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą lub realizowanych na jego rzecz - ze względu na odmienność definicji do celów ubezpieczeń społecznych,

- rozstrzygali obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczeń społecznych, z których jeden tytuł jest umową o pracę, umową zlecenia lub pozarolniczą działalnością,

- ustalali podstawę wymiaru w sytuacjach, gdy zgodnie z wewnętrznym regulaminem wynagrodzenia, przysługują różne składniki wynagrodzenia.

 

W wyniku realizacji Szkolenia słuchacz powinien uzyskać wiedzę na temat:

 • prawidłowego identyfikowania tytułu do ubezpieczeń i rozstrzygania obowiązku ubezpieczeń społecznych,
 • sytuacji powodującej, że zleceniobiorca do celów ubezpieczeń społecznych traktowany jest jako pracownik,
 • sytuacji powodujących, że umowa o świadczenie usług zawarta z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność jest traktowana jako umowa zlecenie, rodząca obowiązek ubezpieczeń społecznych,
 • rozstrzygania obowiązku ubezpieczeń społecznych w przypadku zbiegów kilku tytułów do ubezpieczeń społecznych,
 • prawidłowego ustalania podstawy wymiaru składek

 

 Plan szkolenia:

 1. Definicja pracownika według przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych i jej odmienność względem przepisów prawa pracy
 • ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych w przypadku zawarcia umów cywilnoprawnych z własnym pracownikiem
 • ustalanie obowiązku ubezpieczeń społecznych w przypadku umów cywilnoprawnych wykonywanych na rzecz swojego pracodawcy
 1. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń – inną umową o pracę, umowami cywilnoprawnymi, pozarolniczą działalnością bez ulg i z ulgami, urlopami bezpłatnymi i wychowawczymi, zasiłkiem macierzyńskim, bycie emerytem, rencistą, studentem i inne.
 2. Rodzaje umów cywilnoprawnych
 • umowa agencyjna,
 • umowa zlecenie,
 • umowa o świadczenie usług,
 • umowa o dzieło.
 1. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w przypadku wykonywania dwóch lub więcej umów cywilnoprawnych z uwzględnieniem:
 • różnych sposób wynagradzania określonych w umowie,
 • różnych terminów płatności za poszczególne umowy,
 • brakiem wynagrodzenia za poszczególne miesiące umowy,
 • wynagrodzeniem za kilka miesięcy
 1. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne – składniki wynagrodzenia wyszczególnione w tzw. „rozporządzeniu składkowym”, z uwzględnieniem tych składników, które dotyczą również zleceniobiorców.
 2. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub wykonywane na jego rzecz - jak traktować:
 • umowy na dyżury
 • umowy z „prywatnymi praktykami lekarskimi”
 • umowy z rezydentami

czy są to odrębne tytuły do ubezpieczeń społecznych, czy są to dodatkowe czynności z umowy o pracę.

                .

Dariusz Suchorowski: Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor
i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego a potem pełnił funkcje zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą zostania trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce.

 

Panel II

 

Kontrola ZUS – przebieg, uczestnicy, dokumentacja

 

 Szkolenie pozwoli poszerzyć wiedzę z zakresu postępowania kontrolnego prowadzonego przez ZUS. Przede wszystkim słuchacze poznają proces kontroli jako wzajemną relację praw i obowiązków uczestników postępowania. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany przebieg kontroli w perspektywie prawa i rachunkowości. Wiedza zdobyta na szkoleniu umożliwi podjęcie skutecznej polemiki z ustaleniami kontroli. Przede wszystkim szkolenie pozwoli na takie przygotowanie się do kontroli, aby przebiegała ona bez zbędnych emocji.

 

W wyniku realizacji Szkolenia słuchacz powinien uzyskać wiedzę na temat:

 • zasad prowadzenia kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych
 • postępowania dowodowego

        -   polemiki z ustaleniami kontroli wykroczeń związanych z realizacją Funkcji kontrolnych przez ZUS

 

Plan szkolenia:

 1. Podstawy prawne przeprowadzania kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Czynności przed wszczęciem kontroli.
 3. Wszczęcie postępowania kontrolnego.
 4. Miejsca przeprowadzania kontroli.
 5. Miejsca przechowywania dokumentacji podlegającej kontroli.
 6. Inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawa i obowiązki.
 7. Reglamentacja czasu trwania kontroli.
 8. Problematyka kolizji z kontrolami prowadzonymi przez inne organy, instytucje.
 9. Pozostali uczestnicy postępowania kontrolnego – płatnik, ubezpieczony, świadek.
 10. Problematyka udziału pełnomocnika w postępowaniu kontrolnym.
 11. Prowadzenie kontroli pod nieobecność płatnika składek.
 12. Postepowanie dowodowe.
 13. Zabezpieczanie dowodów w postepowaniu kontrolnym ZUS.
 14. Protokół kontroli – sposoby prezentowania ustaleń. Jak czytać protokół kontroli.
 15. Instytucja zastrzeżeń do ustaleń protokołu kontroli.
 16. Protokół kontroli jako podstawa wydania decyzji administracyjnej.
 17. Wykroczenia związane z realizacją uprawnień kontrolnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 18. Sesja pytań uczestników.

Robert Sieńko: wykładowca, który potrafi mówić do rzeczy i do ludzi. Prawnik, doświadczony trener z wieloletnią praktyką zawodową. Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, rachunkowości w ramach studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Uczestnik programu doktoranckiego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, licznych treningów i szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie i dydaktyczne. 

Zrealizował ponad 1500 godzin szkoleniowych dotyczących procedur kontrolnych, rachunkowości, organizacji pracy. Wieloletni członek Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, autor pytań egzaminacyjnych.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Wykłady rozpoczynają się o godz. 16:00 dnia 11.10 - zakończenie około godz.14:00 dnia 13.10. Przed rozpoczęciem zajęć o godzinie 15:00 zapraszamy na obiad.

 

MIEJSCE:
Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b

CENA:

Udział w szkoleniu plus przerwy kawowe                                                      800zł netto*

Udział w szkoleniu wraz z wyżywieniem i zakwaterowaniem                           1180zł netto *

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                       120zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać na adres: fic-szkolenia@data.pl

 lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50   

Kontakt do Organizatora: 601 35 44 88

 

Tags: