fic-szkolenia.pl

Standard rachunku kosztów u świadczeniodawców w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
12/06/2021
Data zakończenia szkolenia: 
12/07/2021

Standard rachunku kosztów u świadczeniodawców w oparciu o Rozporządzenie Ministra Zdrowia

 

Szkolenie z warsztatami

 

Warszawa 6-7 grudnia 2021r.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2020 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców ma realizować określone zadania i stanowić podstawę pozyskiwania przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji danych, na potrzeby taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej. Rachunek kosztów zajmuje bardzo istotne miejsce w rachunkowości zarządczej, jednak aby taką rolę pełnił on w podmiotach leczniczych, wspomniane wcześniej rozporządzenie musi być bardzo mocno rozbudowane i w sposób przemyślany wdrożone. Powoduje to często komplikacje i poważne problemy, zmuszając wielu świadczeniodawców do „kroku wstecz” lub do poszukiwania bardzo głęboko przemyślanych nowych rozwiązań ewidencyjno-rozliczeniowych w dotychczas stosowanej metodyce stosowanego rachunku kosztów.

 

 

Zachęcamy właśnie do takich głębokich przemyśleń i bardzo zindywidualizowanego podejścia przy wdrażaniu w poszczególnych podmiotach leczniczych obowiązującego od 1 stycznia br. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców.

 

 

Postaramy się pomóc, podpowiedzieć jak uporać się z konkretnymi problemami oraz zwrócić uwagę na wiele kontrowersyjnych zapisów rozporządzenia, które wymagają podjęcia określonych decyzji na etapie przygotowania i wdrażania konkretnych rozwiązań ewidencyjno-rozliczeniowych. Najważniejsze omawiane zagadnienia to:

 

 

 

- Geneza poszukiwania nowego podejścia do rachunku kosztów podmiotów leczniczych;

 

- Zmiany systemowe narzucające nowe wymagania dla systemu rachunku kosztów;

 

- Dla kogo i dlaczego rachunek kosztów ma przygotowywać konkretne informacje?

 

- Co oznacza, że rozporządzenie obowiązuje od 1.01.2021 r.?

 

- Proces ewidencji i rozliczenia kosztów, czyli Rozporządzenie krok po kroku (schemat główny);

 

- Plan kont na potrzeby ewidencji i rozliczenia kosztów według zapisów Rozporządzenia.

 

- Wyodrębnienie kont według rodzaju i OPK-ów według funkcji i charakteru działalności.

 

- Ewidencja kosztów według rodzaju i rozdzielniki kosztów wspólnych.

 

- Ewidencja kosztów według miejsc powstawania i rozliczenie:

 

a. OPK działalności pomocniczej i klucze podziałowe

 

b. OPK działalności proceduralnej i przykłady kalkulacji kosztów procedur medycznych (według jednostki kalkulacyjnej, według kosztów rzeczywistych - Blok Operacyjny i Anestezja)

 

c. OPK działalności zarządu - wybór klucza podziałowego

 

- Ustalanie wyników dla poszczególnych rodzajów działalności

 

- W poszukiwaniu źródeł straty - czyli gdzie jest koszt pacjenta?

 

- Czy wdrożenie SRK oznacza wdrożenie zarządczego rachunku kosztów

 

- Mam problem - czyli szukamy rozwiązań dla uczestników

 

 

Materiały - Arkusze Excel według własnego opracowania, materiały szkoleniowe AOTMiT - przykłady wykorzystania, optymalizacji i adaptacji

 

Uwaga! razem ze zgłoszeniem można przesyłać zapytania z konkretnymi problemami do omówienia w terminie do 10 dni przed szkoleniem.

 

Waldemar Stylo   - obecnie Z-ca Dyrektora Centrum Onkologii Oddziału w Krakowie ds. Zarządzania i Finansów. Ostatnio koordynator merytoryczny Zespołu powołanego w ramach pilotażu przez Prezesa AOTMiT,mającego na celu wypracowanie założeń do nowego standardu rachunku kosztów, następnie współautorprojektu rozporządzenia MZ w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców z dnia 12 września 2019 r., Wcześniej współautor Rozporządzenia MZiOS z 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w przeszłości dyrektor Szpitala Powiatowego w Myślenicach oraz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Wieloletni Główny Analityk Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych, Działu Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych, ekspert Ministra Zdrowia, Prezesa AOTMiT oraz ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, dla której w latach 2003-2007przygotowywał kalkulacje kosztów rzeczywistych procedur stomatologicznych, złożone następnie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wszczętym postępowaniu, co spowodowało zwiększenie wyceny świadczeń stomatologicznych. Członek Rady ds. Taryfikacji. Wykładowca IZP CM Uniwersytetu Jagiellońskiego, WSEI w Krakowie.

 

Dorota Gołąb-Bełtowicz -  praktyk z doświadczeniem w obszarze controllingu i finansów zdobytym zarówno w podmiotach leczniczych publicznych jak i niepublicznych. Obecnie zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, wcześniej kierownik Działu Controllingu Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp z o.o. W zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi zdobywała doświadczenie w Referacie ds. Nadzoru nad SPZOZ-ami Biura ds. Ochrony Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa oraz jako członek Rady Nadzorczej Boni Fratres Varsoviensis Sp z o.o. W latach 2007-2014 brała udział w pracach zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia w celu przygotowania projektu rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej. Obecnie współpracuje z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jako ekspert w zakresie rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

 

MIEJSCE :  Warszawa- Plac Inwalidów 10

 

CENA:                                                                                                           990zł netto*

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe.

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:   zajecia w godzinach 9:00-14:00

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

22 3723980; 601 35 44 88

https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/

Tags: