fic-szkolenia.pl

Standard rachunku kosztów SRK w podmiotach leczniczych wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
06/05/2022
To event remaining 18 days
Data zakończenia szkolenia: 
06/07/2022

Standard rachunku kosztów SRK w podmiotach leczniczych

wg Rozporządzenia Ministra Zdrowia

 

 

Spała  6 – 7 czerwca 2022r.

 

Co może stanowić problem?

 

 1. Ukłąd rodzajowy kosztów – co i dlaczego wyodrębniono analitycznie, w tym:
  • Amortyzacja – bardzo szczegółowe rozbicie,
  • Koszty materiałowe bezpośrednio wykorzystywane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji przy wyliczaniu taryf,
  • Koszty usług obcych – coraz więcej analogicznych pozycji do wynagrodzeń pracowniczych – kontrakty personelu medycznego,
  • Wynagrodzenia – cel wyodrębnienia grup zawodowych,
 2. Układ podmiotowo-funkcjonalny – ośrodki powstawania kosztów OPK
  • Funkcja OPK – do czego ma służyć i jak przyporządkować nasze OPK (problematyczny SOR i Izba Przyjęć, Blok, czy sale operacyjne, projekty unijne i inne, działalność dydaktyczna, działalność badawczo-rozwojowa, itp.),
   • Konieczność wyodrębnienia i przyporządkowania nowych OPK,
   • Przypisanie kosztów personelu do poszczególnych OPK (części etatów, czy poszczególne elementy składowe wynagrodzenia),
   • Funkcjonalne OPK – coto jest i do czego mogą służyć?
  • Kody resortowe – jak je ulokować w systemie rachunku kosztów,
  • Powiązania i zależności pomiędzy OPK,
  • Etapy i kolejność alokacji kosztów oraz ich cel,
 3. Obiekty kosztów – bardzo uboga część SRK,
  • Jakie obiekty kosztów występują w SRK,
  • Procedury medyczne i sposoby ich kalkulacji,
   • Metody proponowane dla bloku operacyjnego,
   • Metody kalkulacji dla procedur laboratoryjnych,
   • Inne proceduralne OPK i proponowane dla nich metody kalkulacji,
  • Obiekty kosztów pominięte w SRK a istotne dla zarządzających.
 4. Czy SRK wyczerpuje wymogi systematycznego rachunku kosztów na potrzeby zarządzania podmiotem leczniczym?
  • Dodatkowe obiekty kosztów, które powinny znaleźć się w systemie rachunku kosztów,
  • Wykorzystanie kont zespołu 7 do na potrzeby generowania informacji zarządczych,
  • Pacjent, jako docelowy, a może jedynie przejściowy obiekt kosztów?

Omawiane tematy będą poparte wieloma przykładami praktycznymi oraz rzeczywistymi problemami, jakie często występują przy tworzeniu i właściwym wdrażaniu systemu rachunku kosztów.

 Zgłaszani uczestnicy szkolenia proszeni będą o przysyłanie przed zajęciami konkretnych problemów i wątpliwości, aby podczas warsztatów omówić i wyjaśnić te tematy.

 

Waldemar Stylo   - obecnie Z-ca Dyrektora Centrum Onkologii Oddziału w Krakowie ds. Zarządzania i Finansów. Ostatnio koordynator merytoryczny Zespołu powołanego w ramach pilotażu przez Prezesa AOTMiT,mającego na celu wypracowanie założeń do nowego standardu rachunku kosztów, następnie współautorprojektu rozporządzenia MZ w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców z dnia 12 września 2019 r., Wcześniej współautor Rozporządzenia MZiOS z 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w przeszłości dyrektor Szpitala Powiatowego w Myślenicach oraz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Wieloletni Główny Analityk Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych, Działu Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych, ekspert Ministra Zdrowia, Prezesa AOTMiT oraz ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, dla której w latach 2003-2007przygotowywał kalkulacje kosztów rzeczywistych procedur stomatologicznych, złożone następnie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wszczętym postępowaniu, co spowodowało zwiększenie wyceny świadczeń stomatologicznych. Członek Rady ds. Taryfikacji. Wykładowca IZP CM Uniwersytetu Jagiellońskiego, WSEI w Krakowie.

 

Dorota Gołąb-Bełtowicz -  praktyk z doświadczeniem w obszarze controllingu i finansów zdobytym zarówno w podmiotach leczniczych publicznych jak i niepublicznych. Obecnie zastępca dyrektora ds. finansowych Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego w Krakowie, wcześniej kierownik Działu Controllingu Szpitala Zakonu Bonifratrów św. Jana Grandego w Krakowie Sp z o.o. W zakresie nadzoru nad podmiotami leczniczymi zdobywała doświadczenie w Referacie ds. Nadzoru nad SPZOZ-ami Biura ds. Ochrony Zdrowia w Urzędzie Miasta Krakowa oraz jako członek Rady Nadzorczej Boni Fratres Varsoviensis Sp z o.o. W latach 2007-2014 brała udział w pracach zespołu powołanego przez Ministra Zdrowia w celu przygotowania projektu rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów u świadczeniodawców oraz projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jednolitego planu kont w zakładach opieki zdrowotnej. Obecnie współpracuje z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jako ekspert w zakresie rachunku kosztów w podmiotach leczniczych

 

MIEJSCE :  Spała Ośrodek Wypoczynkowy Zacisze  ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 20

 

CENA:                                                                                                           1260zł netto*

Cena obejmuje: udział w szkoleniu, nocleg  materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch

Dopłata do pokoju jednoosobowego                                                                   50zł

Możliwość wykupienia noclegu przed szkoleniem przyjazd 5.06                         120/170zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:   zajęcia zaczynają się 6.06 o godzinie 9:00. Zakończenie 7.06 około godziny 13:00

Dala osób przyjeżdżających 5.05.2022 przewidziana kolacja o godzinie 18:00

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88

Tags: