fic-szkolenia.pl

Skuteczne i zgodne z przepisami przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2021 roku w praktyce

Miejsce szkolenia: 
Data rozpoczęcia szkolenia: 
08/29/2021
Data zakończenia szkolenia: 
08/31/2021

Skuteczne i zgodne z przepisami przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w 2021 roku w praktyce

 

 

Jurata 29-31 sierpnia 2021r.

 

 

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z nowymi regulacjami prawnymi w zakresie przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia oraz praktycznego ich zastosowania. Warsztaty pozwolą na wyjaśnienie wszelkich wątpliwości oraz na niezwykle cenną wymianę doświadczeń między uczestnikami szkolenia.

 

Zagadnienia, które zostaną poruszone podczas szkolenia:

 1. Zlecenie zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej 130 000 zł – regulacje wewnętrzne, sposoby dokonywania zakupów z poszanowaniem przepisów szczególnych
 2. Plan postępowań o udzielenie zamówienia a plan finansowy jednostki, nowe obowiązki informacyjne, publikacja w BZP
 3. Zamówienia mieszane
 4. Konflikt interesów
 5. Forma i treść oferty, wyjątki od obowiązku stosowania środków komunikacji elektronicznej
 6. Dokumentowanie przebiegu postępowania
 7. Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej oraz równej lub przekraczającej progi unijne
 8. Analiza potrzeb Zamawiającego, wstępne konsultacje rynkowe oraz wcześniejszezaangażowaniewykonawców
 9. Ustalanie warunków zamówienia
 10. Wymagania związane z opisem przedmiotu zamówienia
 11. Przedmiotowe środki dowodowe
 12. Kwalifikacja podmiotowa wykonawców
 13. Warunki udziału w postępowaniu
 14. Kryteria oceny ofert
 15. Tryby udzielania zamówień
 16. Termin związania ofertą
 17. Warunki otwarcia ofert
 18. Ocena złożonych ofert i wybór oferty najkorzystniejszej
 19. Obowiązki związane z zakończeniem postepowania
 20. Umowa ramowa
 21. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 22. Zobowiązania umowne – zmiana umowy, odstąpienie od umowy oraz jej unieważnienie
 23. Zasady wykonywania zamówienia przez podwykonawców
 24. Środki ochrony prawnej.
 25. Kontrola udzielania zamówień

Prowadzący -  prawnik, od 2004 roku główny specjalista ds. zamówień publicznych w jednostce administracji rządowej. Od 2009 roku prowadzi kancelarię prawną specjalizującą się w pomocy świadczonej w szczególności na rzecz podmiotów leczniczych, jednostek sektora finansów publicznych oraz organizacji pozarządowych Bardzo doświadczony wykładowca praktyk i trener. 

 

MIEJSCE: Jurata Hotel LIDO

CENA:

Sam udział w szkoleniu                                                                                850zł netto*

Szkolenie wraz z zakwaterowaniem i wyżywieniem                                        1299zł netto*

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                   150zł

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Do hotelu zapraszamy w dniu 29.08.2021 po południu. Kolacja o godzinie 18:00

Wykłady rozpoczynają się: 30.08.2021r o godz.09:00 wyjazd i zakończenie szkolenia 31.08.2021 o godzinie 14:00.

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr  (22)2578629 lub (22) 292 38 50    

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora:

22 3723980; 601 35 44 88

https://www.facebook.com/FIC-Szkolenia-114573930240521/

 

Tags: