fic-szkolenia.pl

Finansowe Zamkniecie Roku 2022 w Podmiotach Leczniczych

Data rozpoczęcia szkolenia: 
11/28/2022
Data zakończenia szkolenia: 
12/01/2022

Finansowe Zamkniecie Roku 2022 w Podmiotach Leczniczych

 

Zakopane 28 listopad – 1 grudzień 2022r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –główny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

Moduł I – SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2022 ROK

 1. Sprawozdanie finansowe podmiotu leczniczego w świetle ustawy o rachunkowości, ustawy o działalności i innych aktów prawnych  - zmiany w 2022 roku wpływające na sporządzenie rocznego sprawozdania.
 2. Polityka (zasady) rachunkowości – wpływ koniecznych  zmian na sprawozdanie 2022 r.  oraz dostosowanie do standardu rachunku kosztów.
 3. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku.
 4. Inwentaryzacja – przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie z uwzględnieniem możliwych do zastosowania uproszczeń. 
 5. Finansowanie świadczeń medycznych przez NFZ - ewidencja rozliczeń z NFZ, zasady kwalifikacji do okresów rozliczeniowych, przykłady.
 6. Dotacje, środki UE, darowizny, nieodpłatne  otrzymanie, w tym związane z COVID-19 (aspekt przychodowo-kosztowy).
 7. Wycena aktywów i pasywów jednostki oraz ustalanie wyniku finansowego z uwzględnieniem specyfiki podmiotów leczniczych (SPZOZ, spółki prawa handlowego).
 8. Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe w podmiotach leczniczych, w tym zalecana rezerwa na COVID-19; zasady tworzenia, przykłady.
 9. Fundusz założycielski i fundusz zakładu –ewidencja zmian.
 10. Omówienie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego podmiotu leczniczego -  bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów  pieniężnych, informacja dodatkowa.
 11. Zasady sporządzania e-sprawozdań zgodnie z zał. Nr 1 do ustawy o rachunkowości:
 • obowiązujące struktury sprawozdań,
 • nota podatkowa w e-sprawozdaniu,
 • podpisywanie i składanie sprawozdań do KRS,
 • stanowisko MF w zakresie e-sprawozdań,
 • najczęstsze problemy przy sporządzaniu e-sprawozdań.

 

Moduł II – PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH ZA 2022 ROK

 1. Zmiany w podatku CIT w 2022 roku  i planowane na rok następny.
 2. Zasady ustalania i moment powstania przychodów podatkowych z:
 • działalności gospodarczej, 
 • nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych świadczeń,
 • pozostałe przychodów. 
 1. Darowizny  pieniężne i rzeczowe w ujęciu  podatkowym – dokumentacja, wycena, zwolnienia.
 2. Koszty uzyskania przychodów:
 • koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami,
 • koszty ustawowo wyłączone z kosztów uzyskania przychodów,
 • Kary i odszkodowania w podmiotach leczniczych.
 1. Ulga na złe długi w  – wpływ na podstawę opodatkowania nieterminowych płatności.
 2. Deklaracja CIT-8, załączniki CIT-0, CIT-D – praktyka sporządzania deklaracji i inne obowiązki sprawozdawcze.
 3. Nota podatkowa w  sprawozdaniu finansowym.
 4. Aktualne problemy w zakresie przychodów i kosztów podatkowych w świetle orzecznictwa oraz  interpretacji podatkowych.

 

Moduł III – PODATEK PIT w 2022 roku – wybrane zagadnienia.

 1. Nowy Polski Ład – zmiany w opodatkowaniu PIT od 1 lipca 2022 r
 2. Obwiązki płatnika w podatku PIT- na co zwrócić uwagę.
 3.  Rozliczenia roczne w podatku PIT.

 

Moduł IV – PODATEK VAT -  podsumowanie zmian 2022, nowelizacja w 2023 roku

 

 1.  Nowelizacja przepisów - Slim VAT 3 i inne planowane zmiany w podatku VAT.
 2. Faktura VAT w podmiotach leczniczych:
 • zasady i terminy wystawiania faktur, w tym na rzecz NFZ,
 • faktury korygujące – zmiana przepisów w 2022 r. - prawa i obowiązki podatników VAT (wyrok NSA w sprawie elektronicznych potwierdzeń odbioru faktur korygujących),
 • faktury uproszczone – zalety i wady,
 • faktury ustrukturyzowane i Krajowy System e-Faktur – terminy i przygotowanie się  do zmian :
 1. Zasady odliczania podatku VAT:
 • zmiana terminów odliczania VAT

zmiany dotyczące MPP,

 • faktury otrzymane po terminie, faktury dostarczone do księgowości z opóźnieniem  a prawo do podatku naliczonego.
 1. Pliki JPK_V7 w 2022 r.
 • zasady raportowania faktur w ewidencji sprzedaży i zakupów VAT,
 • kody usług, towarów i procedur,
 • sankcje pieniężne za błędy w ewidencji,
 • zasady składania czynnego żalu,
 1. Kasy rejestrujące w podmiotach leczniczych – wybrane zagadnienia.
 2. Transakcje wewnątrzwspólnotowe  i inne z podmiotami zagranicznymi w działalności podmiotów leczniczych – przykłady.
 3. Przegląd najnowszych interpretacji i orzecznictwa dot. podmiotów leczniczych.

 

Rozpoczęcie 28.11 w godz. 9-17 zajęciami fakultatywnymi – wykłady rozpoczynają się 29.11 o godz.9:00. Zakończenie  1.12 o godzinie 13:00

Zakwaterowanie na pobyt pełny od 27.11.2022r.

MIEJSCE:

Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b

CENA:

 

Tylko udział w szkoleniu                                                               1100zł netto*

Udział pełny z zakwaterowaniem  przyjazd 27.11                           2110zł netto *

Udział skrócony z zakwaterowaniem przyjazd 28.11                       1790zł netto *

Dopłata do pokoju jednoosobowego                                                180/240zł

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

 

ZGŁOSZENIA:

 

Wypełnione karty prosimy przesłaćmailowo na adresfic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr (22)2578629 lub (22) 292 38 50

 

WPŁATY:

 

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

 

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88

 

tutaj wpisz opis szkolenia - pamietaj, aby pod tym polem była wybrana opcja Full HTML

Tags: