fic-szkolenia.pl

Finansowe Zamkniecie Roku 2021 w Podmiotach Leczniczych

Data rozpoczęcia szkolenia: 
11/29/2021
Data zakończenia szkolenia: 
12/02/2021

t

Finansowe Zamkniecie Roku 2021 w Podmiotach Leczniczych

 

Polańczyk 29 listopad – 2 grudnia 2021r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –główny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

Moduł I –SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2021 ROK

 1. Omówienie istotnych zmian w przepisach prawa dot. podmiotów leczniczych,
  z uwzględnieniem sytuacji epidemiologicznej .
 2. Konieczne zmiany w polityce rachunkowości w 2021 roku i planie kont.
 3. Harmonogram prac związanych z zamknięciem roku.
 4. Inwentaryzacja – przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie; z uwzględnieniem możliwych do zastosowania uproszczeń. 
 5. Wycena aktywów i pasywów jednostki oraz ustalanie wyniku finansowego z uwzględnieniem specyfiki podmiotów leczniczych (SPZOZ, spółki prawa handlowego).
 6. Ewidencja rozliczeń z NFZ (zaliczki, przesunięcie okresów rozliczeniowych; doświadczenia z poprzedniego roku).
 7. Praktyczne aspekty tworzenia rezerw i rozliczeń międzyokresowych w podmiotach leczniczych, w tym zalecana rezerwa na COVID-19.
 8. Fundusz założycielski i fundusz zakładu – sposób ewidencji zmian.
 9. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego podmiotów leczniczych - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów  pieniężnych, informacja dodatkowa.
 10. Rozliczenie otrzymanych dotacji, dofinansowania ze środków z UE oraz darowizn,

w tym  otrzymanych w związku z COVID-19.

Moduł II –PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH ZA 2021 ROK

 1. Zmiany w podatku CIT w 2021roku  i planowane na rok następny.
 2. Zasady ustalania i moment powstania przychodów podatkowych z:
 • działalności gospodarczej, 
 • nieodpłatnych i częściowo nieodpłatnych świadczeń,
 • pozostałe przychodów. 
 1. Darowizny  pieniężne i rzeczowe w ujęciu  podatkowym – dokumentacja, wycena, zwolnienia.
 2. Koszty uzyskania przychodów:
 • koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami,
 • koszty ustawowo wyłączone z kosztów uzyskania przychodów,
 • Kary i odszkodowania w podmiotach leczniczych.
 1. Ulga na złe długi w  – wpływ na podstawę opodatkowania nieterminowych płatności.
 2. Deklaracja CIT-8, załączniki CIT-0, CIT-D – praktyka sporządzania deklaracji i inne obowiązki sprawozdawcze.
 3. Nota podatkowa w  sprawozdaniu finansowym.
 4. Aktualne problemy w zakresie przychodów i kosztów podatkowych w świetle orzecznictwa oraz  interpretacji podatkowych.

 

Moduł III – PODATEK VAT -  podsumowanie zmian 2021, nowelizacja w 2022 roku

 1. Nowe zasady rozliczania faktur korygujących.
 2. Zmiana terminów odliczania VAT.
 3. Zmiany dotyczące MPP.
 4. Sankcje w podatku VAT.
 5. JPK – zmiany od 1 lipca 2021 r.
 6. Faktury ustrukturyzowane od 1 października 2021 r.
 7. JPK  - zmiany od 2022 r.

 

Agnieszka Sieńko-wykonuje zawód radcy prawnego od 1 stycznia2006 r. Zawodowo z ochroną zdrowia jest związana jednak od roku 2000. Od początku swej pracy zawodowej radca prawny Agnieszka Sieńko specjalizuje się w szeroko rozumianym prawie ochrony zdrowia. W ramach prowadzonej kancelarii prowadzi obsługę prawną podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz zajmuje się prowadzeniem spraw osób fizycznych. Jest także, co wymaga szczególnego podkreślenia, pracownikiem naukowo – dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, zatrudnionym na stanowisku asystenta. Przygotowuje obecnie materiały do pracy doktorskiej na temat odpowiedzialności zawodowej pielęgniarek i położnych pod kierunkiem Profesor Joanny Rosińczuk. Radca prawny Agnieszka Sieńko jest autorem znaczącej liczby publikacji popularnych i naukowych w zakresie prawa ochrony zdrowia

 

Prawo kontraktowe na przełomie roku - zmiana daty - magia czy strategia?

 

Wykłady rozpoczynają się o godz.09:00 dnia 29.11 - zakończenie około godz.13:00 dnia 02.12

Do hotelu zapraszamy 28.11 w godzinach popołudniowych, kolacja o godz.18:00 .

W dniu 1.12.2012 zajęcia fakultatywne.

 

Dla chetnych organizujemy transport przed i po szkoleniu na trasie Rzeszów-Polańczyk- Rzeszów w cenie  50zł od osoby.

Odjazd autobusu w dniu 28.11 z Rzeszowa o godzinie 15:15 oraz z Polańczyka w dniu 2.12 o godzinie 13:30

 

 

MIEJSCE:

Hotel SKALNY - położony w centrum uzdrowiska Polańczyk. Do Państwa dyspozycji wygodne pokoje 1,2 os.a od strony południowej z pięknym widokiem na  Jezioro Solińskie.

 

CENA:

 

Tylko udział w zajęciach                                                                 900zł netto*

Udział wraz zakwaterowaniem i wyzywieniem                                  1900zł netto *

Dopłata do pokoju jednoosobowego                                                200zł

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw

 

ZGŁOSZENIA:

 

Wypełnione karty prosimy przesłaćmailowo na adresfic-szkolenia@data.pl

lub faksem na nr (22)2578629 lub (22) 292 38 50

 

WPŁATY:

 

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

 

Kontakt do Organizatora:

601 35 44 88

utaj wpisz opis szkolenia - pamietaj, aby pod tym polem była wybrana opcja Full HTML

Tags: