FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2020 W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Data rozpoczęcia szkolenia: 
11/30/2020
To event remaining 32 days
Data zakończenia szkolenia: 
12/03/2020

FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2020  W PODMIOTACH LECZNICZYCH

 

Zakopane  30 listopad- 3 grudzień  2020r.

 

 

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI stan na 2020/2021

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –główny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 1. Rachunkowość
 1. Wpływ zmian w przepisach prawa dot. podmiotów leczniczych oraz sytuacji związanej z COVID -19 na zamknięcie roku i sprawozdanie finansowe 2020 r..
 2. Zmiany polityki (zasad) rachunkowości w zakresie obowiązujących i planowanych  zmian.
 3. Obowiązki związane z zamknięciem ksiąg rachunkowych na dzień kończący rok obrotowy.
 4. Inwentaryzacja – przygotowanie, przeprowadzenie i rozliczenie; urealnienie ksiąg rachunkowych na podstawie wyników inwentaryzacji z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej.
 5. Wycena aktywów i pasywów jednostki oraz ustalanie wyniku finansowego z uwzględnieniem specyfiki podmiotów leczniczych (SPZOZ, spółki prawa handlowego).
 6. Praktyczne aspekty tworzenia rezerw i rozliczeń międzyokresowych w podmiotach leczniczych.
 7. Kapitały własne, w tym zasady fundusz założycielski i fundusz zakładu.
 8. Zasady sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego podmiotów leczniczych - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów  pieniężnych, informacja dodatkowa.
 9. Istotne zdarzenia po dniu bilansowym i ich wpływ na sprawozdanie roku poprzedniego (m.in. rozliczenia z NFZ, wpływ COVID-19).
 10. Praktyczne aspekty związane z poszczególnymi etapami  zamknięcia ksiąg i sporządzenia sprawozdania – jak uniknąć błędów.
 11. Otwarcie ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem nowego standardu kosztów od stycznia 2021 r.

 

 1. Podatki
 1. Nowe obowiązki w CIT za 2020 r.
 • ulga na złe długi – wpływ na podstawę opodatkowania,
 • obowiązkowa podzielona płatność – ograniczenie kosztów podatkowych,
 • „biała lista” podatników – wpływ na koszty podatkowe,
 • podział na źródła przychodów -  przyporządkowanie kosztów do źródła, ustalenie podstawy opodatkowania i rozliczenie strat z lat poprzednich z podziałem na źródła przychodów.
 • Zmiany w zakresie amortyzacji podatkowej w 2019 r.
 1. Rozliczanie świadczeń ponad limitowych.
 2. Darowizny  pieniężne i rzeczowe w ujęciu podatkowym – dokumentacja, wycena, zwolnienia,  nieodpłatne świadczenia.
 3. Kary i odszkodowania w podmiotach leczniczych.
 4.  Zwolnienie podmiotowe z CIT w podmiotach leczniczych,
 5. Prawidłowe ustalenie podstawy opodatkowania w podmiotach leczniczych.
 6. Nowy wzór deklaracji CIT-. 8 z załącznikami
 7. Schematy podatkowe MDR.
 8. Aktualne problemy w zakresie przychodów i kosztów w świetle orzecznictwa i interpretacji podatkowych.
 9. Wybrane zagadnienia w VAT z uwzględnieniem zmian w 2020 r.
 • Biała lista podatników,
 • faktury i paragony  po zmianach,
 • kasy rejestrujące,
 • splitpayment w podmiotach leczniczych,
 • JPK_VAT i VAT-7 według nowych zasad, zmiany  od 1października 2020 roku, sprzedaż i zakup w nowej strukturze,
 • oznaczenia towarów, usług, procedur i dowodów,
 • korekta deklaracji, zwolnienia, wyjątki, załączniki, sankcje za błędy w JPK V7.

 

 1. Rozliczenie otrzymanych dotacji, dofinansowania ze środków z UE oraz darowizn otrzymanych w związku z COVID-19 i ich prezentacja w sprawozdaniu finansowym i rozliczeniach podatkowych.

 

 

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

 

Waldemar Stylo wieloletni ekspert i wykładowca w zakresie rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, a następnie podmiotach leczniczych był koordynatorem merytorycznym Zespołu przygotowującego nowy standard rachunku kosztów przy AOTMiT od lutego 2019 r.

Jego eksperckie wparcie może być dla Państwa nieocenione.

 

 

MIEJSCE :  Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b

CENA:/ obejmuje udział w szkoleniu , zakwaterowanie , wyżywienie atrakcje regionalne/

Pobyt wraz ze szkoleniem od 30.11.2020r.                                                                                        1460zł netto *

Pobyt cały wraz ze szkoleniem od. 29.11.2020r.                                                                               1760zł netto*                                                                                                                                                                                                                                        

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                                           150/200zł

Można wykupić sam udział w zajęciach                                                                                850zł netto*

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Do hotelu zapraszamy już 29.11 po południu-pobyt cały lub 30.11 po południu pobyt skrócony kolacja o godz. 18:00.Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00, dnia 01.12.2020r. zakończenie 03.12.2020 rok. godz. 13:00

 

Dzień 30.11 fakultatywny zajęcia terenowe program tego dnia jak i całego szkolenia dostępny u organizatora.  

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr(22)2578629 lub (022) 292 38 50 lub

Tags: