Nasze szpitale- wyzwania i realia. Polańczyk wkrótce nowy termin konferencji

Usunięto obraz.

oraz

Usunięto obraz.

Zapraszaja na Konferencje:

 

Nasze szpitale- wyzwania i realia
Polańczyk 13-15/16 maja 2020r.
SYLWETKI WYKŁADOWCÓW:  Witold Ponikło - specjalista w zakresie aparatury medycznej i infrastruktury technicznej szpitali. Obecnie pracuje w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie jako główny specjalista ds. aparatury medycznej. Koordynator ds. wyposażenia Nowego Szpitala Wojewódzkiego we Wrocławiu. Certyfikowany inżynier kliniczny. Brał udział w wielu projektach międzynarodowych (Macedonia, Ghana, Ukraina) oraz pracach związanych z przygotowywaniem raportów obrazujących stan regionalnych i krajowych zasobów aparaturowych i infrastruktury technicznej systemu ochrony zdrowia. Współautor raportu o stanie systemu ochrony zdrowia „Zielona Księga”, I i II edycja. Współautor raportu „Strategiczne urządzenia medyczne” przygotowanego na zlecenie Ministerstwa Zdrowia przez firmę Cap Gemini Ernst & Young Consultants. Autor licznych publikacji tematycznych z zakresu zarządzania, aparatury medycznej i infrastruktury oraz książki „Infrastruktura techniczna szpitala” (2010 r.). Członek Rady Programowej „Ogólnopolskiego Przeglądu Medycznego”. Członek Jury wybierającego koncepcję architektoniczną projektu „Nowy szpital” we Wrocławiu – konkurs rozpisany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Ekspert Komisji Europejskiej oraz ekspert Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego do oceny merytorycznej projektów unijnych z zakresu ochrony zdrowia. Brał udział w wielu szkoleniach – organizowanych między innymi przez firmy General Electric, Novametrics – z zakresu techniki medycznej. Uczestnik procesu tworzenia systemu polskich jednostek notyfikowanych certyfikujących wyroby medyczne. Wykładowca Instytutu Zdrowia Publicznego w Krakowie, Wyższej Szkoły Ekonomii i Informatyki w Krakowie i Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie.
 mgr inż. Waldemar Stylo - obecnie Z-ca Dyrektora Centrum Onkologii Oddziału w Krakowie ds. Zarządzania i Finansów. Ostatnio koordynator merytoryczny Zespołu powołanego w ramach pilotażu przez Prezesa AOTMiT,mającego na celu wypracowanie założeń do nowego standardu rachunku kosztów, następnie współautorprojektu rozporządzenia MZ w sprawie standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców z dnia 12 września 2019 r., Wcześniej współautor Rozporządzenia MZiOS z 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunku kosztów w publicznych zakładach opieki zdrowotnej, w przeszłości dyrektor Szpitala Powiatowego w Myślenicach oraz Szpitala Powiatowego w Chrzanowie. Wieloletni Główny Analityk Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Kierownik Działu Analiz Ekonomicznych, Działu Kalkulacji Kosztów Świadczeń Medycznych, ekspert Ministra Zdrowia, Prezesa AOTMiT oraz ekspert Naczelnej Rady Lekarskiej, dla której w latach 2003-2007przygotowywał kalkulacje kosztów rzeczywistych procedur stomatologicznych, złożone następnie w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów we wszczętym postępowaniu, co spowodowało zwiększenie wyceny świadczeń stomatologicznych. Członek Rady ds. Taryfikacji. Wykładowca IZP CM Uniwersytetu Jagiellońskiego, WSEI w Krakowie.
 dr Marcin Kautsch - konsultant i trener z zakresu zarządzania w ochronie zdrowia. Zajmuje się zarządzaniem strategicznym, procesami przekształceń, restrukturyzacji, rynkiem prywatnej opieki zdrowotnej, oceną zakładów opieki zdrowotnej, innowacyjnymi zamówieniami publicznymi i problematyką energii w szpitalach oraz badaniami w zakresie zarządzania opieką zdrowotną. Współautor i koordynator międzynarodowych projektów finansowanych przez Bank Światowy, USAID, Komisję Europejską oraz programów krajowych o charakterze szkoleniowym i doradczym. Autor i współautor ww. programów, publikacji w prasie naukowej i popularnej,
książek, a także ekspertyz z zarządzania w ochronie zdrowia. Ekspert programu ramowego Komisji Europejskiej Horyzont 2020 w obszarze Badania i Innowacje.
 Jarosław Feliński – prezes Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych Osobowych w Polsce. Praktyk, wykładowca na studiach podyplomowych z problematyki zarządzania bezpieczeństwem informacji: Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; pracownik naukowy, doktorant Wydziału Dowodzenia i Operacji Morskich AMW w Gdyni; wykładowca wyższych uczelni: AGH w Krakowie, DSW we Wrocławiu, WSAP w Szczecinie, Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WIT w Warszawie. Twórca i prekursor autorskiego programu podyplomowych studiów zarządzania bezpieczeństwem informacji dla ABI 2013 i IODO 2017 – kierownik studiów podyplomowych w roku akademickim od 2013 – 2017/2018. Audytor Wiodący PN ISO/IEC 27001 [IRCA]. Od 2016 konsultant i ABI wybranych placówek oświatowych Miasta Stołecznego Warszawy. W latach 2009-2011 wykładowca i uczestnik Projektu FRDL Warszawa/Gdańsk – 5.2 POIG – o charakterze proinnowacyjnym: „Opracowanie i wdrożenie systemu wsparcia przedsiębiorstw kluczowych technologii wspomagających w zakresie zarządzania wiedzą”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
 Dariusz Kasznia Inżynier informatyk, inżynier budownictwa, ekspert BIM (Building Information Modeling), prezes Zarządu Fundacji Europejskie Centrum Certyfikacji BIM. Od ponad 20 lat związany z cyfryzacją budownictwa. Uczestniczył w pierwszych wdrożeniach metodyki BIM w Polsce realizowanych dla SKANSKA i firm projektowych. Od kilku lat specjalizuje się w zagadnieniach związanych z wdrożeniem BIM od strony Zamawiającego, szczególnie dla inwestycji realizowanych w oparciu o Prawo zamówień publicznych. Uczestniczył w przygotowaniu wymagań BIM m.in. dla projektów: Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar w Kielcach, Małopolskie Centrum Nauki w Krakowie, Centrum Muzyki w Krakowie, Centrum Eksperymentalnych Zakażeń Zwierząt i Centrum Biologii we Wrocławiu, Muzeum Wyspiańskiego w Krakowie, obwodnica Zatora. Wykładowca studiów podyplomowych BIM (WSB, AGH, PK, PW). Współautor książki "BIM w praktyce. Standardy, wdrożenie, case study” PWN 2018. Członek zespołu autorskiego inicjatywy „BIM Standard PL”. Jest autorem lub współautorem dokumentów BIM Zamawiającego dla wielu inwestycji publicznych, uznawanych obecnie za „dobry wzór”. Kieruje zespołem ekspertów wspierającym GDDKiA w realizacji projektu pilotażowego BIM. Członek prezydium Komitetu BIM PZITB, ekspert BIM Stowarzyszenia Techników Polskich w Wielkiej Brytanii.
 Katarzyna Kosik Gajewska Aktualnie Koordynator Obszaru Technicznego i Zarzadzania Majątkiem w Zagłębiowskim Centrum Onkologii - Szpital Specjalistyczny im. St. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Wcześniej Kierownik Sekcji ds. Umów i Obsługi Prawnej, Dział Prawny Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie. Posiada bogate doświadczenie głównie z zakresu sporządzania umów gospodarczych dotyczących specjalistycznej aparatury medycznej, a także umów informatycznych. Współpracowła z „Ogólnopolskim Przeglądem Medycznym” jako współautor publikacji dotyczących funkcjonowania zakładów ochrony zdrowia pod kątem różnych zagadnień prawnych. Od 2014 prezes Stowarzyszenia Niemedycznej Kadry Ochrony Zdrowia, które ma na celu konsolidację środowisk menedżerów pionów niemedycznych placówek leczenia, by budować nową jakość i nowy wizerunek służb ochrony zdrowia. Niezależnie od działalności w Szpitalu prowadzi również własną działalność w zakresie szeroko pojętego obrotu nieruchomościami.
European Health Property Network
The Future for Hospitals in Europe: Strategic and Technical Perspectives
Przyszłość szpitali w Europie: perspektywy strategiczne i techniczne
The one certainty for hospital organisations is change, as health systems adapt to new models of care, emerging technologies for treatment, diagnosis and communication, the rise of chronic illness, stresses on funding mechanisms and shifting patterns in the healthcare workforce. We therefore have to re-think how hospitals deal with inpatient and outpatient care, how they invest in environments which meet new technical standards, and how they interface with other actors in the health and social care sectors.
Jedyną pewnością dla organizacji szpitalnych jest zmiana, ponieważ systemy opieki zdrowotnej dostosowują się do nowych modeli opieki, nowych technologii leczenia, diagnozy i komunikacji, zwiększenia się występowania chorób przewlekłych, nacisków na mechanizmy finansowania i zmianie wzorców dotyczących wykorzystania pracowników ochrony zdrowia. Dlatego musimy przemyśleć, w jaki sposób szpitale radzą sobie z opieką stacjonarną i ambulatoryjną, jak inwestują spełniając nowe standardy techniczne oraz w jaki sposób współdziałają z innymi podmiotami z sektora opieki zdrowotnej i społecznej.
This session will provide views on the strategic direction for hospitals in Europe, but also some detail on emerging technical and engineering challenges, based on recent research and evidence gathering. The EuHPN-nominated speakers come from diverse backgrounds and organisations, providing an international perspective on some fundamental issues in the area of hospital services.
Podczas tej sesji przedstawione zostaną poglądy na temat strategicznego kierunku rozwoju dla szpitali w Europie, a także pewne szczegóły na temat pojawiających się wyzwań technicznych i inżynieryjnych, w oparciu o najnowsze badania i zebrane dowody. Mówcy nominowani przez EuHPN pochodzą z różnych środowisk i organizacji, zapewniając międzynarodową perspektywę na niektóre podstawowe kwestie w obszarze usług szpitalnych.
Jonathan Erskine
Executive Director, European Health Property Network (EuHPN, www.euhpn.eu)
Non Executive Director, North Tees and Hartlepool NHS Foundation Trust, UK
Independent Research Consultant
Dyrektor wykonawczy EuHPN, www.euhpn.eu,
Dyrektor niewykonawczy, North Tees i Hartlepool NHS Foundation Trust, Wielka Brytania
Niezależny konsultant ds. Badań
Stefan Märke
Senior Consultant
walkerproject ag, Switzerland
Starszy konsultant
walkerproject ag, Szwajcaria
Anna Bodgan, PhD (nominated by EuHPN member organisation – TNO, Netherlands)
Dr Anna Bodgan (nominowana przez organizację członkowską EuHPN – TNO, Holandia)
Professor of WUT, employed at the Faculty of Building Installations, Hydrotechnics and Environmental Engineering of the Warsaw University of Technology, Vice - president of the Polish Association of Sanitary Engineers and Technicians, member of the Federation of European Heating, Ventilation and Air Conditioning Associations (REHVA).
Profesor Politechniki Warszawskiej, zatrudniona na Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Sanitarnych, członek Federacji Europejskich Stowarzyszeń Ogrzewania, Wentylacji i Klimatyzacji (REHVA).
PLAN KONFERENCJI:
 DZIEŃ I 13.05
13.05.2020 od godz 16:00 przyjazdy uczestników i rejestracja
19:00 kolacja
NIGHT SPA – relaks w kameralnej strefie SPA, basen, sauny, muzyka
 DZIEŃ II 14.05
1000 -1010 Uroczyste otwarcie Konferencji – Prezes SNKOZ - Katarzyna Kosik-Gajewska
1010 -1050 Polski System Ochrony Zdrowia – wykład otwierający - Witold Ponikło
1050 -1110 Działalność TZMO na rzecz naszych Szpitali – Maciej Tarasiuk
1110- 1150 RODO Twory w Ochronie Zdrowia Prawa pacjenta a prawo administratora w świetle RODO i przepisów resortowych-Jarosław Feliński
1150- 1200 Dyskusja
1200- 1220 Przerwa kawowa
1220-1300 Innowacyjne podejście do zamówień publicznych – doświadczenia krajowe i międzynarodowe – Marcin Kautsch
1300- 1320 Sponsor
1320- 1400 Obiad
1400- 1640 Sesja EuHPN: doświadczenia krajów Europy północno-zachodniej: logistyka: ludzie czy roboty pokoje jedno / wieloosobowe, organizacja odwiedzin pacjentów.
Wystąpienia 4 partnerów w tym m/in.:
Jonathan Erskine
Topic: The Changing Role of Hospitals in Europe
Temat: Zmieniająca się rola szpitali w Europie
Stefan Märke
Topic: Future Proofing Hospital Infrastructure
Temat: Infrastruktura szpitalna przyszłości
Anna Bodgan
Topic: Technical Specifications for Ventilation in Medical Locations
Temat: Specyfikacje techniczne dotyczące wentylacji w lokalizacjach medycznych
Invited speaker from the European Investment Bank
1640- 1715 Dyskusja-wymiana doświadczeń międzynarodowych
1730 - 1900 Walne Zebranie Członków SNKOZ
2000 Uroczysta Kolacja
 DZIEŃ III 15.05
930- 1010 Controlling – informacje dla optymalnych decyzji – Waldemar Stylo
1010-1030 Sponsor
1030- 1110 Projektuj, buduj zarządzaj - BIMowe lekarstwo w inwestycjach służby zdrowia – Case study - Dariusz Kasznia/Katarzyna Kosik-Gajewska
1110 -1120 Dyskusja
1120- 1140 przerwa kawowa
1140- 1200 Sponsor
1200- 1240 Audyt jak o forma Kontrolingu organizacji-Jarosław Feliński
1240- 1250 Dyskusja
1250- 1330 obiad w restauracji Nad Jeziorem w EKO MARINIE
1400 Impreza Terenowa.
 PROPOZYCJA I SZLAKIEM– wyruszymy samochodami terenowymi w miejsca do których docierają nieliczni śmiałkowie. Na trasie czekać na nas będą naturalne przeszkody terenowe, polem, lasem i błotem przemierzając stare doliny, miejsca po dawnych wsiach łemkowskich, odkryjecie prawdziwe Bieszczady. Odwiedzimy również miejsca gdzie kręcony był kultowy serial WATAHA w tym dolinę Tyskowej i chaty Filmowe…
 PROPOZYCJA II – nie tylko we włosy… Chcąc poznać Bieszczady trzeba odkryć tajemnice Soliny, najlepiej na pokładzie komfortowych jachtów, którymi zabierzemy Was w niezwykły rejs po Solinie, podczas którego odkryjecie piękno i tajemnice Soliny. Nie ma takiego drugiego jeziora z tak piękną linia brzegową i kryjącego tajemnice wysiedlonych wsi łemkowskich oraz bieszczadników mieszkających nad jego brzegami…
A WIECZOREM… KOLACJA REGIONALNA GRILL & PUB
 DZIEŃ IV 16.05
 Po śniadaniu wyjazdy uczestników lub dodatkowy dzień z wycieczką na Ukrainę wilka

Słowa kluczowe:

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer