Nowy standard rachunku kosztów przygotowany w 2019 roku przez Zespół powołany przy AOTMiT zastąpi rozporządzenie z 2015 r. Zakopane 7-9 październik 2019r.

Miejsce Szkolenia
Zakopane 7-9.10.2019r.
Data rozpoczęcia szkolenia
Data zakończenia szkolenia

      Nowy standard rachunku kosztów przygotowany w 2019 roku przez Zespół powołany przy AOTMiT zastąpi rozporządzenie z 2015 r.

 

Zakopane 7-9 październik 2019r.

 

 

Waldemar Stylo wieloletni ekspert i wykładowca w zakresie rachunku kosztów w zakładach opieki zdrowotnej, a następnie podmiotach leczniczych był koordynatorem merytorycznym Zespołu przygotowującego nowy standard rachunku kosztów przy AOTMiT od lutego 2019 r.

Jego eksperckie wparcie może być dla Państwa nieocenione, a taką możliwość uzyskacie podczas seminarium, które wg Państwa potrzeb może być kontynuowane w nieodległym terminie w formie warsztatów.

 

Pan mgr inż. Waldemar Stylo wprowadzi państwa w tajniki standardu rachunku kosztów przygotowanego pod jego kierownictwem merytorycznym

przez Zespół ekspertów działający przy AOTMiT.

Podpowie, w jaki sposób uporać się z wdrożeniem nowego standardu rachunku kosztów oraz wytłumaczy, jaka jest jego idea i do czego docelowo ma dążyć

 

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wejdzie w życie rozporządzenie ministra zdrowia wprowadzające nowy, opracowany w 2019 roku standard rachunku kosztów dla świadczeniodawców korzystających ze środków publicznych, a więc przede wszystkim mających umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zgodnie z art. 31 lc ust. 6, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2020 r: „Świadczeniodawcy, którzy zawarli umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, są obowiązani do stosowania standardu rachunku kosztów opracowanego na podstawie zaleceń określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 7”.

W art. 31 lc ust. 7 napisano: „Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, zalecenia dotyczące standardu rachunku kosztów u świadczeniodawców, o których mowa w ust. 6, kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu identyfikowania, gromadzenia, przetwarzania, prezentowania i interpretowania informacji o kosztach świadczeń opieki zdrowotnej.

W USTAWIE z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia w Art. 5 wprowadzającym zmiany w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w ust. 6) pkt.b) wpisano wyłączenie z obowiązku stosowania standardu rachunku kosztów określone grupy świadczeniodawców: „dodaje się ust. 8 w brzmieniu: „8. Przepisów ust. 6 i przepisów wydanych na podstawie ust. 7 nie stosuje się do świadczeniodawców: 1) udzielających świadczeń opieki zdrowotnej wyłącznie w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej; 2) którzy nie prowadzą ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351); 3) o których mowa w art. 5 pkt 41 lit. d.”;”

Z wprowadzanych zmian legislacyjnych wynika jednoznacznie, że zawieszone w czasie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2015 r. w sprawie zaleceń dotyczących standardu rachunku kosztów świadczeniodawców (Dz. U. z dnia 7 sierpnia 2015r. poz. 1126)zostanie zastąpione przez rozporządzenie wprowadzające standard rachunku kosztów przygotowany przez Zespół działający przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, którego projekt zaprezentowano na zorganizowanej przez AOTMiT konferencji w dniu 27 czerwca 2019 r w Auli Jana Pawła II Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

MIEJSCE :

                Zakopane Hotel Skalny  Pardałówka 3b

CENA:/ obejmuje udział w szkoleniu , zakwaterowanie , wyżywienie /                                  

Szkolenie i zakwaterowanie                                                                           1300zł netto *

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                              100zł

Sam udział w szkoleniu                                                                                 900zł netto *

 

* dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.      

 POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Wykłady rozpoczynają się: 8.10.2019r o godz.9:00 wyjazd i zakończenie szkolenia 9.10.2019 o godzinie 14:00.

Do hotelu zapraszamy w dzien poprzedzajacy rozpoczęcie zajec od godz.16:00

 

 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać faksem na nr: 22 2578629 lub  22 292 38 50

Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

Kontakt do Organizatora:

 601 35 44 88

Słowa kluczowe:

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer