FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W PODMIOTACH LECZNICZYCH Lublin 14.01 Warszawa 21.01 Białystok 29.01

Data rozpoczęcia szkolenia
Data zakończenia szkolenia

FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2018 W PODMIOTACH LECZNICZYCH

 

Lublin 14 stycznia 2019r.   Warszawa 23stycznia 2019r.

 

Białystok  29 stycznia 2019r.

 

       

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –głowny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

                    Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sporządzenie sprawozdania finansowego

 1. Zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące w roku  2018 roku i planowane na rok 2019.
 2. Wpływ zmian ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw na sprawozdanie finansowe sporządzane za rok 2018.
 3. Sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych prowadzonych różnych formach prawnych: SP ZOZ, spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka partnerska/jawna/komandytowa)
 4. Ujęcie przychodów z NFZ w księgach rachunkowych a różne zasady finansowania świadczeń zdrowotnych (ryczałt, umowy, świadczenia ponadlimitowe).
 5. Skutki finansowe ustawy o minimalnym wzroście wynagrodzenia pracowników medycznych i innych regulacji systemowych w zakresie wynagrodzeń oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2018.
 6. Niezbędne zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości, z uwzględnieniem form prowadzenia działalności medycznej  oraz różnych zakresów (lecznictwo otwarte, RCKiK, szpitale, transport sanitarny).
 7. Przykładowy harmonogram zamknięcia roku.
 8. Inwentaryzacja z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości.
 9. Aktywa trwałe i koszty amortyzacji w sprawozdaniu finansowym:
 • kategorie składników majątku trwałego - nieruchomości, ruchomości, niskocenne składniki majątku; środki trwałe własne i obce,
 • zasady ustalania wartości początkowej i stawki amortyzacja,
 • obowiązek okresowej weryfikacji stawek amortyzacji,
 • zasady prezentacji składników majątkowych w sprawozdaniu finansowym.

 

 1. Wycena, ujęcie i prezentacja pozostałych składników bilansu, w szczególności:
   

 

 • wycena zapasów i świadczenia  na przełomie roku,
 • należności i zasady dokonywania odpisów aktualizujących,
 • fundusze własne – fundusz założycielski i fundusz zakładu,
 • rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe i zobowiązania warunkowe,
 • zobowiązania z tytułu kredytów  i pożyczek, wobec dostawców i pozostałe,
 • fundusze specjalne (ZFŚS) w podmiotach leczniczych,
 • dotacje i dofinansowania – prezentacjaw sprawozdaniu finansowym.

 

 1. Rachunek zysków i strat podmiotu leczniczego:
 • przychody ze sprzedaży (objęte umowami, ryczałtem i ponadlimitowe)
 • wprowadzenie do ksiąg rachunkowych kosztów dotyczących lat ubiegłych – ujęcie rachunkowe i podatkowe
 • koszty na przełomie roku,
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne - w księgach i sprawozdaniu finansowym.
 1. Zestawienia zmian w funduszu własnym podmiotów leczniczych.
 2. Rachunek przepływów pieniężnych – typowe operacje w podmiotach leczniczych.
 3. Informacja dodatkowa podmiotów leczniczych, w tym  wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 4. Nowe procedury badania sprawozdania finansowego, przygotowanie ksiąg do badania.
 5. Obowiązki sprawozdawcze w świetle zmian.
 6. Wybrane zagadnienia problematyczne.

 

Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00 zakończenie ok. godz. 14:00

 

MIEJSCE :  Lublin: D.S. Helios, ul. Czwartaków 13

                       Warszawa: Centrum Jupiter ul Towarowa 22

                       Białystok: BIK ul. Krakowska 5 lok. 201

                       

                      

                 

CENA SZKOLENIA:                                                                                   350 zł netto *

Uczestnictwo, materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę, przerwy kawowe.

 * dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.                                                                                 

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać faksem na nr22 2578629 lub   22 2923850

Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

Kontakt do Organizatora:

0 22 3723980

601 35 44 88

Słowa kluczowe:

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer