Finansowe zamkniecie roku 2018 w Podmiotach leczniczych Zakopane 26-29 listopad 2018

Miejsce Szkolenia
Zakopane
Data rozpoczęcia szkolenia
Data zakończenia szkolenia

FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2018                     W PODMIOTACH LECZNICZYCH

 

Zakopane  26-29 listopad 2018r.

 

 

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie z-ca dyrektora ds. finansowych –głowny księgowy  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

I. Zamknięcie roku w aspekcie bilansowym

 1. Zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące w roku  2018 roku i planowane na rok 2019.
 2. Wpływ zmian ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i innych ustaw na sprawozdanie finansowe sporządzane za rok 2018.
 3. Sprawozdanie finansowe podmiotów leczniczych prowadzonych różnych formach prawnych: SP ZOZ, spółka z o.o., spółka akcyjna, spółka partnerska/jawna/komandytowa)
 4. Ujęcie przychodów z NFZ w księgach rachunkowych a różne zasady finansowania świadczeń zdrowotnych (ryczałt, umowy, świadczenia ponadlimitowe).
 5. Skutki finansowe ustawy o minimalnym wzroście wynagrodzenia pracowników medycznych i innych regulacji systemowych w zakresie wynagrodzeń oraz ich wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2018.
 6. Niezbędne zmiany w zasadach (polityce) rachunkowości, z uwzględnieniem form prowadzenia działalności medycznej  oraz różnych zakresów (lecznictwo otwarte, RCKiK, szpitale, transport sanitarny).
 7. Przykładowy harmonogram zamknięcia roku.
 8. Inwentaryzacja z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości.
 9. Aktywa trwałe i koszty amortyzacji w sprawozdaniu finansowym:
 • kategorie składników majątku trwałego - nieruchomości, ruchomości, niskocenne składniki majątku; środki trwałe własne i obce,
 • zasady ustalania wartości początkowej i stawki amortyzacja,
 • obowiązek okresowej weryfikacji stawek amortyzacji,
 • zasady prezentacji składników majątkowych w sprawozdaniu finansowym.
 1. Wycena, ujęcie i prezentacja pozostałych składników bilansu,
     w szczególności:
 • wycena zapasów i świadczenia  na przełomie roku,
 • należności i zasady dokonywania odpisów aktualizujących,
 • fundusze własne – fundusz założycielski i fundusz zakładu,
 • rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe i zobowiązania warunkowe,
 • zobowiązania z tytułu kredytów  i pożyczek, wobec dostawców i pozostałe,
 • fundusze specjalne (ZFŚS) w podmiotach leczniczych,
 • dotacje i dofinansowania – prezentacjaw sprawozdaniu finansowym.

 

 1. Rachunek zysków i strat podmiotu leczniczego:
 • przychody ze sprzedaży (objęte umowami, ryczałtem i ponadlimitowe)
 • wprowadzenie do ksiąg rachunkowych kosztów dotyczących lat ubiegłych – ujęcie rachunkowe i podatkowe
 • koszty na przełomie roku,
 • pozostałe przychody i koszty operacyjne - w księgach i sprawozdaniu finansowym.
 1. Zestawienia zmian w funduszu własnym podmiotów leczniczych.
 2. Rachunek przepływów pieniężnych – typowe operacje w podmiotach leczniczych.
 3. Informacja dodatkowa podmiotów leczniczych, w tym  wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
 4. Nowe procedury badania sprawozdania finansowego, przygotowanie ksiąg do badania.
 5. Obowiązki sprawozdawcze w świetle zmian.
 6. Wybrane zagadnienia problematyczne.

II. Rozliczenie podatku CIT za rok 2018

 1. Przegląd  zmian ustaw podatkowych w 2018 r.
 2. Przychody w podatku CIT:
 • przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej i metodą kasową,
 • świadczenia nieodpłatne – identyfikacja i zasady wyceny,
 • korekta przychodów – wstecz czy na bieżąco,
 • przychody należne i faktycznie otrzymane z NFZ – przegląd interpretacji i orzecznictwa.
 1. Koszty uzyskania przychodów  w podatku CIT, w tym w szczególności:
 • koszty bezpośrednie i pośrednie,
 • koszty usług niematerialnych,
 • koszty świadczeń zdrowotnych na przełomie roku,
 • koszty amortyzacji podatkowej,
 • odszkodowania i kary umowne,
 • koszty pracy w podatku CIT,
 • koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w podmiotach leczniczych.
 1. Zeznanie podatkowe
 • sposób prezentacji danych finansowych,
 • dochody przeznaczone na cele statutowe – zasady rozliczeń,
 • niezbędne załączniki do zeznania,
 • inne obowiązki związane z sporządzeniem zeznania podatkowego.

III. Podatek VAT– wybrane zagadnienia

 1. Zmiany w podatku VAT w 2018 roku.
 2. Split Payment – mechanizm podzielonej płatności, z uwzględnieniem specyfiki podmiotów leczniczych/
 3. Ustawa o STIR.
 4. Kasy fiskalne – zmiany.
 5. Odliczenie VAT – wyjątki.
 6. Należyta staranność.
 7. Roczna korekta podatku VAT, skutki korekty w podatku CIT.
 8. Nowelizacja ustawy o VAT (projekt).
 9. Prezentacja najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

                         Jakość w opiece zdrowotnej

 

Andrzej Kaczordyrektor SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim, lekarz medycyny, specjalista chorób dziecięcych, ordynator Oddziału Wewnętrznego Dziecięcego, wizytator akredytacyjny Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, certyfikowany menedżer opieki zdrowotnej (Warszawa 2003r.), przebyte szkolenia w Szkole Zdrowia Publicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, egzamin państwowy dla Członków Rad Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa

 

1/Jakość

Opieka zdrowotna wysokiej jakości to taka, w której zasoby medyczne, kadrowe, infrastrukturalne i finansowe są zorganizowane w możliwie najbardziej efektywny sposób. Oznacza to działania mające na celu zaspokojenie potrzeby społeczeństwa w zakresie profilaktyki, promocji zdrowia, diagnostyki, leczenia i rehabilitacji oraz pewność, że opieka ta spełnia wymagania bezpieczeństwa, skuteczności i efektywności.

2/Akredytacje

 

3/Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia

 

 

 

 

MIEJSCE :  Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b

 

CENA:/ obejmuje udział w szkoleniu , zakwaterowanie , wyżywienie atrakcje regionalne/

Pobyt skrócony od 26.11.2018r.                                                                                                        1340zł netto *

Pobyt cały od 25.11.2018r.                                                                                                                1599zł netto*                                                                                                                                                                                                                                        

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                                           150/200zł

Można wykupić sam udział w zajęciach                                                                                750zł netto*

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Uwaga wśród uczestników którzy pierwszy raz będę na naszym szkoleniu rozlosujemy dwa vouchery na masaż w Hotelu Skalny w dniach naszego pobytu.

 

Dla uczestników basen, jacuzzi, sauna oraz parking gratis!!!!

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Do hotelu zapraszamy już 25.11 po południu-pobyt cały lub 26.11 po południu pobyt skrócony kolacja o godz. 18:00.Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00, dnia 27.11.2018r. zakończenie 29.11.2018r ok. godz. 13:00

 

Dzień 26.11 fakultatywny- ZŁOTE SERCE SŁOWACJI  program tego dnia jak i całego szkolenia dostępny u organizatora.  

                  

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (022) 292 38 50

 

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

NA PRZELEWIE PROSIMY UMIEŚCIĆ NAZWISKO UCZESTNIKA ORAZ TERMIN SZKOLENIA.

Kontakt do Organizatora: 601 35 44 88

Słowa kluczowe:

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer