FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019 W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH Zakopane 9-12 grudzień 2019r

Miejsce Szkolenia
Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b
Data rozpoczęcia szkolenia
Data zakończenia szkolenia

FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2019                     W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH

 

Zakopane  9-12 grudzień 2019r

 

 

PROBLEMY  W  RACHUNKOWOŚCI  I  SPRAWOZDAWCZOŚCI  ZWIĄZANE Z  POPRAWNYM  ZAMKNIĘCIEM  KSIĄG  W  2019  ROKU  W  JEDNOSTKACH SEKTORA  FINANSÓW  PUBLICZNYCH.

 

Danuta Kubylis: absolwent SGH,  praktyk (główny księgowy w różnych formach własności), pracownik Wydziału Analiz i Szkoleń RIO, ponad 20 lat członek kolegium RIO, od wielu lat współpracująca  z wieloma firmami szkoleniowymi w zakresie szkoleń skarbników i głównych księgowych jednostek sektora finansów publicznych (państwowych i samorządowych), wykładowca na studiach podyplomowych o kierunku audyt i rachunkowość w jsfp (zajęcia: rachunkowość i sprawozdawczość w jednostkach sektora finansów publicznych), powoływana przez NIK jako biegła do kontroli finansowej w jednostkach centralnych, obecnie audytor w jednostce samorządu terytorialnego.

 

1. Ochrona księgowych i jednostek sektora finansów publicznych w nowej rzeczywistości prawno – podatkowej w związku ze zmianami przepisów prawa związanymi z uszczelnianiem rozliczeń  podatników z budżetem państwa (praktyczne wskazówki).

 

2. Zmiany w przepisach prawa, w tym wzakresie sprawozdawczości finansowej, ze szczególnym uwzględnieniem „informacji dodatkowej” i ich wpływ  na regulacje w procedurach wewnętrznych oraz w planie kont  i ewidencji księgowej  u ujęciu syntetycznym, analitycznym i pozabilansowym. Ewidencja księgowa i wycena majątku trwałego z uwzględnieniem KrajowychStandardów Rachunkowości.

 

3. Urealnienie ksiąg rachunkowych na podstawie wyników inwentaryzacji. Najczęściej stwierdzane nieprawidłowości w zakresie inwentaryzacji, w tym skutkujące naruszeniem dyscypliny finansów publicznych.

 

4. Obowiązki w zakresie poprawnego zamknięcia ksiąg rachunkowych z uwzględnieniem „okresu przejściowego”. Wykazywanie w ewidencji księgowej należności i zobowiązań krótkoi długoterminowych, należności spornych, przedawnionych. Ewidencja księgowa należności i zobowiązań na przełomie roku:  koszty i przychody w ujęciu memoriałowym, a kasowe wykonanie budżetu.

 

5. Ewidencja księgowa należności z tytułu odsetek od nieterminowych płatności, przeksięgowanie różnic kursowych, zasady dokonywania odpisów aktualizujących na należności wątpliwe, uprawdopodobnione brakiem możliwości wyegzekwowania (ujęcie w księgach rachunkowych odpisów aktualizujących wykorzystanych i rozwiązanych). Odmienne ujmowanie danych w sprawozdawczości budżetowej, sprawozdaniach z operacji finansowych oraz w sprawozdaniu finansowym (bilansie jednostki). Praktyczne wskazówki w zakresie procedur egzekucyjnych należności zagrożonych terminową spłatą.

 

6. Szczególne zdarzenia podlegające ewidencji na koniec roku, skutkujące rzetelnością ksiąg rachunkowych i wiarygodnością sporządzanych sprawozdań, między innymi podlegające na tworzeniu rezerw na prawdopodobne zobowiązania, rozliczaniu międzyokresowemu kosztów, zaliczaniu operacji do przychodów przyszłych okresów.

 

7. Sprawozdania budżetowe: szczegółowe omówienie treści ekonomicznej poszczególnych pozycji sprawozdań z uwzględnieniem definicji: „należności krótko i długoterminowe”, „potrącenia”, „wykonane i otrzymane dochody budżetowe”, „zaległości”, „nadpłaty”, „zaangażowania”, „zobowiązania wymagalne”, „wydatki niewygasające”. Omówienie najczęściej popełnianych błędów w sprawozdaniach o dochodach i wydatkach budżetowych.

8. Wykazywanie dochodów  związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych (stosowanie właściwej klasyfikacji budżetowej, w tym z tytułu rozliczeń z funduszem alimentacyjnym).

9. Sprawozdawczość z operacji finansowych (Rb-N, Rb-Z, Rb-ZN, Rb-UN, Rb-UZ): wykazywanie danych z ewidencji księgowej i innych źródeł w poszczególnych wierszach i kolumnach sporządzanych sprawozdań. Szczególne znaczenie treści ekonomicznej wynikającej z poprawnego definiowania na koniec roku pojęcia „depozyty”.

 

10. Sprawozdawczość finansowa: powiązanie danych wykazanych w poszczególnych wierszach sprawozdań z ewidencją księgową. Analiza poprawności danych zgodnie z treścią ekonomiczną w powiązaniu między danymi ujętymi w bilansie, rachunku zysków i strat oraz zmianach w funduszu. Zasady wykazywania danych w poszczególnych wierszach „Informacji dodatkowej” w powiązaniu z ewidencją księgową.

 

11. Omówienie wzajemnych powiązań między różnymi rodzajami sporządzanej sprawozdawczości budżetowej, finansowej i z operacji finansowych (lub braku tych powiązań pomimo wykazywania danych podobnej treści ekonomicznej),

 

12. Dokonanie wzajemnych włączeń rozliczeń między  jednostkami. Konieczne procedury w jednostce sporządzającej sprawozdania łączne w stosunku do jednostek organizacyjnych sporządzających sprawozdania jednostkowe.

 

13.Poprawiane stwierdzonych błędów w ewidencji księgowej i sprawozdawczości oraz możliwość dokonywania ich korekty  przed zatwierdzeniem sprawozdań i po ich zatwierdzeniu.

 

14.Pytania i odpowiedzi

.

Podatkowe zamknięcie roku w sektorze finansów publicznych 2019r

 

Joanna Rudzka prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z ponad 15 letnim doświadczeniem w doradztwie dla przedsiębiorstw i podmiotów sektora finansów publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w PwC w dziale podatkowym oraz w KPMG Tax. Kierowała działem VAT w renomowanej warszawskiej kancelarii, zajmując się szeroko rozumianym doradztwem podatkowym, zarówno bieżącą obsługą klientów jak również doradztwem projektowym (restrukturyzacje, przeglądy podatkowe i celowe, projekty optymalizacyjne, postępowania, ceny transferowe). Od kilku lat prowadzi własną Kancelarię Doradztwa. Posiada wieloletnie  doświadczenie w doradztwie dla podmiotów publicznych, głównie samorządowych.  Prowadzona przez nią Kancelaria odzyskała kilkadziesiąt milionów złotych nadpłaconego podatku VAT dla podmiotów publicznych oraz na bieżąco wspiera kilka gmin w kwestiach rozliczania podatku VAT, podatku dochodowego oraz podatku od nieruchomości. W wielu wprowadziła procedury naliczania i odliczania VAT współczynnikiem. Z sukcesem i korzyścią dla Gmin dokonała kilku centralizacji. Posiada doświadczenie w obsłudze podatkowej agencji wykonawczej (w rozumieniu ustawy o finansach publicznych),  instytutów naukowych i instytucji kultury. Doradza w zakresie VAT organizacjom pozarządowym wykonującym zadania z zakresu administracji  rządowej.

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCE :  Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b

 

CENA:/ obejmuje udział w szkoleniu , zakwaterowanie , wyżywienie atrakcje regionalne/

Pobyt skrócony od  9.12.2019r.                                                                                                        1350zł netto *

Pobyt cały od  8.12.2019r..                                                                                                                1599zł netto*                                                                                                                                                                                                                                        

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                                           180/240zł

Można wykupić sam udział w zajęciach                                                                                750zł netto*

dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Ilość miejsc w pokojach jedno osobowych ograniczona prosimy o sprawdzanie dostępności

 

                  

Uwaga wśród uczestników rozlosujemy dwa vouchery na masaż w Hotelu Skalny w dniach naszego pobytu.

 

Dla uczestników basen, jacuzzi, sauna oraz parking gratis!!!!

 

 

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Do hotelu zapraszamy już 08.12 po południu-pobyt cały lub 09.12 po południu pobyt skrócony kolacja o godz. 18:00.Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00, dnia 10.12.2019r. zakończenie 12.12.2019r ok. godz. 14:00

 

Dzień 09.11 fakultatywny- spacer w koronach drzew -program tego dnia jak i całego szkolenia dostępny u organizatora.                     

Wypełnione karty prosimy przesłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: fic-szkolenia@data.pl

                                       lub faksem na nr  222578629 lub 22 292 38 50

 

 

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

NA PRZELEWIE PROSIMY UMIEŚCIĆ NAZWISKO UCZESTNIKA ORAZ TERMIN SZKOLENIA.

Kontakt do Organizatora: 601 35 44 88

Słowa kluczowe:

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer