Kontrola ZUS – przebieg, uczestnicy, dokumentacja oraz SKŁADKI ZUS W 2019 ROKU – UMOWA O PRACĘ, UMOWY CYWILNOPRAWNE, SAMOZATRUDNIENIE. OUTSOURCING PRACOWNICZY. ABSENCJA CHOROBOWA

Miejsce Szkolenia
Zakopane 25-27sierpnia 2019r.
Data rozpoczęcia szkolenia
Data zakończenia szkolenia
Załączniki

Kontrola ZUS – przebieg, uczestnicy, dokumentacja

Cel szkolenia –Szkolenie pozwoli poszerzyć wiedzę z zakresu postępowania kontrolnego prowadzonego przez ZUS. Przede wszystkim słuchacze poznają proces kontroli jako wzajemną relację praw i obowiązków uczestników postępowania. W trakcie szkolenia zostanie zaprezentowany przebieg kontroli w perspektywie prawa i rachunkowości. Wiedza zdobyta na szkoleniu umożliwi podjęcie skutecznej polemiki z ustaleniami kontroli. Przede wszystkim szkolenie pozwoli na takie przygotowanie się do kontroli, aby przebiegała ona bez zbędnych emocji.

 1. Podstawy prawne przeprowadzania kontroli przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 2. Czynności przed wszczęciem kontroli.
 3. Wszczęcie postępowania kontrolnego.
 4. Miejsca przeprowadzania kontroli.
 5. Miejsca przechowywania dokumentacji podlegającej kontroli.
 6. Inspektor kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prawa i obowiązki.
 7. Reglamentacja czasu trwania kontroli.
 8. Problematyka kolizji z kontrolami prowadzonymi przez inne organy, instytucje.
 9. Pozostali uczestnicy postępowania kontrolnego – płatnik, ubezpieczony, świadek.
 10. Problematyka udziału pełnomocnika w postępowaniu kontrolnym.
 11. Prowadzenie kontroli pod nieobecność płatnika składek.
 12. Postepowanie dowodowe.
 13. Zabezpieczanie dowodów w postepowaniu kontrolnym ZUS.
 14. Protokół kontroli – sposoby prezentowania ustaleń. Jak czytać protokół kontroli.
 15. Instytucja zastrzeżeń do ustaleń protokołu kontroli.
 16. Protokół kontroli jako podstawa wydania decyzji administracyjnej.
 17. Wykroczenia związane z realizacją uprawnień kontrolnych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
 18. Sesja pytań uczestników

 

SKŁADKI ZUS W 2019 ROKU – UMOWA O PRACĘ, UMOWY CYWILNOPRAWNE, SAMOZATRUDNIENIE. OUTSOURCING PRACOWNICZY. ABSENCJA CHOROBOWA

Szkolenie pozwoli poszerzyć wiedzę z zakresu podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu w sytuacjach zbiegu tytułów do ubezpieczeń. Słuchacze poznają obowiązki płatnika i zasady weryfikacji prawidłowości wykonywania tych obowiązków przez ZUS. Ponadto pracodawcy będą mogli poznać sposoby monitorowania wymiaru absencji chorobowej i możliwości zabezpieczenia się przed wystąpieniem sytuacji niekorzystnej dla organizacji w przyszłości

1.  Nowe obowiązki informacyjne płatników wobec ZUS obowiązujące w 2019r.

 • ZUS OSW
 • ZUS RPA
 • ZUS RIA
 • ZUS ZWUA – zmiany w dokumencie.

2.  Składki za pracowników:

 • Definicja pracownika,
 • Umowa cywilno prawna zawarta z własnym pracownikiem,
 • Umowa cywilnoprawna z pracownikiem przebywającym na urlopie bezpłatnym, wychowawczym, macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim,
 • Umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy,
 • Definicja pracodawcy;umowy w ramach grupy kapitałowej,
 • Przychody zwolnione ze składek;
 • Rozliczanie składek za pracownik a przywróconego do pracy,
 • wynagrodzenie po zmarłym pracowniku, a rozliczenia z ZUSi US.

3.  Składki za zleceniobiorców:

 • treść umowy zlecenia,
 • rozliczenie godzin(stawkawynagrodzeniagodzinowego), a rozliczenia z ZUS,
 • dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – konsekwencje przekazania zgłoszenia z opóźnieniem,
 • opłacanie składek za zleceniobiorcę w zbiegu tytułów do ubezpieczeń (będącego jednocześnie pracownikiem, wykonującegoinnąumowęzlecenia,prowadzącegodziałalnośćgospodarczą, będącego członkiem rady nadzorczej, mającego ustalone prawo do emerytury lub renty);
 • dokumentowanie posiadania innego tytułu do ubezpieczeń;
 • przychody zleceniobiorców zwolnione ze składek;
 • rozliczeniadokonywane po zakończeniu wykonywania umowy zlecenia;
 • umowa cywilnoprawna z uczniem lub studentem;

4.Samozatrudnienie:

 • kim jest samozatrudniony;
 • wady i zalety samozatrudnienia;
 • test przedsiębiorcy.

5.  Odprowadzanie składek ZUS odusługi wykonanej przez osobę prowadzącą tzw. Działalność nierejestrowaną:

 • stanowisko ZUS wobec obowiązków  płatników składek korzystających z usług świadczonych przez osobę prowadzącą tzw. Działalność nierejestrowaną,
 • możliwość skorzystania z interpretacji w celu uzyskania stanowiska ZUS,
 • wady i zalety działalności nierejestrowanej.

6.  Składki za inne osoby podlegające ubezpieczeniom:

 • osoby przebywające na urlopach wychowawczych;
 • osoby pobierające zasiłki macierzyńskie;
 • stypendystów sportowych;
 • kontrakt menadżerski (odrębnytytuł do ubezpieczeń, czy przedmiot prowadzonej działalności).

7.  Konsekwencje uznania umowy zlecenia za umowę o pracę w zakresie rozliczeń z ZUS:

 • różnice pomiędzy umową o pracę a umową zlecenia/umową o świadczenie usług),
 • zapisy, które wprowadzić do umowy zlecenia, a których należy unikać,
 • korekta dokumentów związana z wyrokiem sądu uznającym zlecenie za pracę
 • uprawnienia ZUS do kwestionowania umów cywilnoprawnych i umów o pracę.

8.  Umowa o dzieło:

 • kiedy można zawrzeć umowę o dzieło; jakie prace są dopuszczalne w świetle aktualnego stanowiska ZUS i orzecznictwa sądowego;
 • jakie zapisy wprowadzić do umowy o dzieło, a jakich unikać, aby umowa nie została zakwestionowana;
 • konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia - rozliczenia z ZUS i ubezpieczonym.

9.  Składki na Fundusz Pracy I Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych:

 • kiedy składki na FP niepowinny być opłacane;
 • zmiana w sprawie opłacania składek na FGŚP – nowa definicja pracownika.

10.    Wybrane zagadnienia z zakresu rozliczeń z ZUS:

 • zasady rozliczania wpłat;
 • złożenie przez zleceniobiorcę błędnego oświadczenia – konsekwencje w rozliczeniach z ZUS;
 • dostarczenie zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia –sposób postępowania;
 • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek;
 • przedawnienie należności a obowiązek złożenia korekty dokumentów rozliczeniowych do ZUS,
 • kiedy warto wystąpić do ZUS o interpretację.

11.    Przejęcie pracowników:

 • przejście zakładu pracy na innego pracodawcę;
 • przekazanie części działalności w outsourcing;
 • niedozwolony outsourcing pracowniczy.

12. Absencja chorobowa – audyt absencji i kontrola zwolnień lekarskich:

 • wskaźniki absencji, częstość absencji, przeciętna długość zaświadczenia lekarskiego, wskaźnik Bradforda;
 • koszty absencji;
 • kontrola zwolnień lekarskich prowadzona przez ZUS
 • kontrola zwolnień lekarskich prowadzona przez pracodawcę.

13. Sesja pytań uczestników szkolenia.

 

Wykładowcy:

Robert Sieńko, wykładowca, który potrafi mówić do rzeczy i do ludzi. Prawnik, doświadczony trener z wieloletnią praktyką zawodową. Absolwent prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, rachunkowości w ramach studiów podyplomowych na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu. Uczestnik programu doktoranckiego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, licznych treningów i szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie i dydaktyczne. 

Zrealizował ponad 1500 godzin szkoleniowych dotyczących procedur kontrolnych, rachunkowości, organizacji pracy. Wieloletni członek Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego na stanowisko inspektora kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, autor pytań egzaminacyjnych.

Z dużą skutecznością znajdował rozwiązania problemów w oparciu o ogromną wiedzę i praktyczne doświadczenie w zarządzaniu.  Ceniony za umiejętność mówienia w prosty sposób o złożonych sprawach.

 

Małgorzata Strugała – wykładowca z pasją; pomaga dla trudnych spraw znaleźć łatwe rozwiązania.

Konsultant biznesowy, doświadczony trener z wieloletnią praktyką zawodową. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Wrocławskim, administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz zarządzania na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Uczestniczka licznych szkoleń i kursów doskonalących umiejętności zarządcze, interpersonalne i dydaktyczne. Jest skutecznym menedżerem, uczestniczyła w wielu zespołach projektowych, w tym również jako kierownik projektu. Trener skutecznego rodzica. Wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne i duża wiedza dają gwarancję skutecznego przekazywania informacji.

 

MIEJSCE :

                 2/ Zakopane Hotel Skalny  Pardałówka 3b

CENA:/ obejmuje udział w szkoleniu , zakwaterowanie , wyżywienie /                                  

Szkolenie i zakwaterowanie                                                                           1250zł netto *

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                              100zł

* dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.      

 POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Wykłady rozpoczynają się: Jachranka- o godz. 09:00, dnia 26.06.2019r.wyjazd i zakończenie  szkolenia 27.06.2019r ok. godz. 14:00

Zakopane 26.08.2019r o godz.9:00 wyjazd i zakończenie szkolenia 27.08.2019 o godzinie 14:00.Do hoteli zapraszamy w dzien poprzedzajacy rozpoczęcie zajec od godz.16:00

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać faksem na nr: 22 2578629 lub  22 292 38 50

Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

Kontakt do Organizatora:

0 22 3723980; 601 35 44 88

 

 

 

 

 

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer