Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

Finansowe Zamknięcie Roku 2017 w Podmiotach Leczniczych Zakopane 27.11-30.11.2017r

 

FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 W PODMIOTACH LECZNICZYCH

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

 

Zakopane  27 listopad- 30 listopad 2017r.

 

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie główny księgowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w tym skomercjalizowanych. Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

 

I. Zamknięcie roku w aspekcie bilansowym

1.       Zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące w roku  2017 roku i planowane na rok 2018.

2.       Zmiana zasad finansowania świadczeń zdrowotnych:

ü  ewidencja ryczałtu w ramach PSZ w księgach rachunkowych  - zasady ujęcia i prezentacji w sprawozdaniu finansowym

ü  zasady rozliczeń i ewidencji księgowej świadczeń finansowanych w ramach umów.

3.       Skutki finansowe ustawy o minimalnym wzroście wynagrodzenia pracowników medycznych i ich wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2017.

4.       Zasady (polityka) rachunkowości, mając na uwadze specyfikę prowadzonej działalności leczniczej – lecznictwo otwarte, RCKiK, szpitale, inne.

5.       Sporządzenie sprawozdania finansowego podmiotów leczniczych w świetle regulacji ustawowych (ustawa o rachunkowości, ustawa o działalności leczniczej i inne) prowadzonych różnych formach prawnych:SP ZOZ , Spółka z o.o., Spółka akcyjna)

6.       Harmonogram czynności bilansowych.

7.       Inwentaryzacja aktywów i pasywów z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury.

8.       Aktywa trwałe i koszty amortyzacji w sprawozdaniu finansowym:

ü  przedmiot, kryteria wyboru metody i  zasady ustalania  amortyzacji

ü  kategorie składników majątku trwałego - nieruchomości, ruchomości, niskocenne składniki majątku; środki trwałe własne i obce,

ü  okres użytkowania składnika aktywów, zasady weryfikacji ,

ü  moment rozpoczęcia naliczania amortyzacji, wstrzymania i zakończenia - przykłady dot. podmiotów leczniczych,

ü  przesłanki trwałej utraty wartości środków trwałych i ustalanie odpisów aktualizujących

ü  wycena bilansowa aktywów trwałych

ü  zasady prezentacji składników majątkowych w sprawozdaniu finansowym.

9.       Wycena, ujęcie i prezentacja pozostałych składników bilansu, w szczególności:
 

ü  wycena zapasów i produkcji w toku (świadczenia realizowane  na przełomie roku),

ü  należności i zasady dokonywania odpisów aktualizujących,

ü  fundusze własne – fundusz założycielski i fundusz zakładu,

ü  rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe i zobowiązania warunkowe,

ü  zobowiązania z tytułu kredytów  i pożyczek, wobec dostawców i pozostałe,

ü  fundusze specjalne (ZFŚS) w podmiotach leczniczych,

ü  dotacje i dofinansowania – prezentacjaw sprawozdaniu finansowym.

10.    Rachunek zysków i strat podmiotu leczniczego:

ü  przychody ze sprzedaży (objęte umowami, ryczałtem i ponadlimitowe)

ü  wprowadzenie do ksiąg rachunkowych kosztów dotyczących lat ubiegłych – ujęcie rachunkowe i podatkowe

ü  księgowanie kosztów na przełomie dwóch lat obrotowych (w tym  faktury za media zużyte w ubiegłym roku, prenumeraty czasopism na 2018 r. opłacona w 2017 r., usługi telekomunikacyjne dotyczące różnych lat obrotowych),

ü  próg istotności a ujmowanie w kosztach uzyskania przychodów tzw. kosztów pośrednich,

ü  pozostałe przychody i koszty operacyjne - w księgach i sprawozdaniu finansowym,

ü  katalog pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,

§  ewidencja  księgowa pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,

§  prezentacja pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych w rachunku zysków i strat

§  wybrane operacje gospodarcze  wpływające na pozostałe przychody lub koszty operacyjne w podmiotach leczniczych

ü  podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym

11.    Zestawienia zmian w funduszu własnym podmiotów leczniczych.

12.    Rachunek przepływów pieniężnych – typowe operacje w podmiotach leczniczych.

13.    Informacja dodatkowa podmiotów leczniczych, w tym  wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

14.    Badanie sprawozdania finansowego:

ü  nowa ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,

ü  jednostki zobowiązane do poddania badaniu rocznego sprawozdania finansowego,

ü  termin wyboru firmy audytorskiej i zawarcia umowy o badanie,

ü  okres zawarcia  umowy o badanie sprawozdań finansowych -  wyjaśnienie Ministerstwa Finansów,

ü  rola organu stanowiącego w zakresie obowiązków sprawozdawczych.

15.    Obowiązki sprawozdawcze przy braku zatwierdzenia sprawozdania finansowego.

16.    Obowiązki sprawozdawcze wobec Sądu Rejestrowego i Urzędu Skarbowego.

17.    Wybrane zagadnienia problematyczne.

II. Rozliczenie podatku CIT za rok 2017

1.       Zmiany ustawy CIT, PIT i ordynacji podatkowej w 2017 r. .

2.       Ewidencja bilansowa a rozliczenia podatkowe.

3.       Przychody w podatku CIT:

ü  przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej i metodą kasową,

ü  świadczenia nieodpłatne – identyfikacja i zasady wyceny,

ü  korekta przychodów – wstecz czy na bieżąco,

ü  przychody należne i faktycznie otrzymane z NFZ – przegląd interpretacji i orzecznictwa.

4.       Koszty uzyskania przychodów  w podatku CIT, w tym w szczególności:

ü  koszty bezpośrednie i pośrednie,

ü  wydatkiem konieczne dla ujęcia kosztów w rachunku podatkowym,

ü  koszty świadczeń zdrowotnych na przełomie roku,

ü  koszty amortyzacji podatkowej,

ü  odszkodowania i kary umowne,

ü  koszty pracy w podatku CIT,

ü  koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w podmiotach leczniczych.

3.       Zeznanie podatkowe

ü  sposób prezentacji danych finansowych,

ü  dochody przeznaczone na cele statutowe – zasady rozliczeń,

ü  niezbędne załączniki do zeznania,

ü  inne obowiązki związane z sporządzeniem zeznania podatkowego.

III. Podatek VAT– wybrane zagadnienia

1.       Zmiany w podatku VAT w 2017 roku.

2.       Transakcje uznane  za ciągłe - wyrok NSA

3.       Identyfikacja usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia

4.       Rozliczanie faktur korygujących w 2017 r. - VAT, podatki dochodowe i ewidencja księgowa:

ü  Faktury korygujące w świetle ustawy o VAT

ü  Korekta przychodu podatkowego w związku z korektą sprzedaży

ü  Ujęcie faktur korygujących w księgach rachunkowych

5.       Skutki w podatku VAT prowadzenia działalności opodatkowanej, zwolnionej i wyłączonej z opodatkowania.
Warunki stosowania współczynnika proporcji i prewspółczynnika.

6.       Roczna korekta podatku VAT, skutki korekty w podatku CIT.

7.       Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – omówienie zagadnień praktycznych, dotychczasowe doświadczenia.

8.       Prezentacja najnowszego orzecznictwa i interpretacji podatkowych.

 dr Joanna Jończyk

KSZTAŁTOWANIE EFEKTYWNYCH RELACJI MIĘDZYLUDZKICH
W PODMIOTACH LECZNICZYCH

Szkolenie obejmuje 3 kluczowe obszary tematyczne:

–      Komunikacja interpersonalna, 

–      Kierowanie ludźmi i praca zespołowa,

–      Motywowanie i zaangażowanie pracowników.

 

 

 

W programie także prezentacje sponsorskie:

 

 

MIEJSCE :  Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b

 

CENA:/ obejmuje udział w szkoleniu , zakwaterowanie , wyżywienie atrakcje regionalne/

Pobyt skrócony od 27.11.2017r.                                                                                                        1350zł netto *

Pobyt cały od 26.11.2017r.                                                                                                                1570zł netto*                                                                                                                                                                                                                                        

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                                           150/200zł

Można wykupić sam udział w zajęciach                                                                                750zł netto*

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

Uwaga wśród uczestników którzy pierwszy raz będę na naszym szkoleniu rozlosujemy trzy vouchery na masaż w Hotelu Skalny w dniach naszego pobytu.

 

Dla uczestników basen, jacuzzi, sauna oraz parking gratis!!!!

 

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Do hotelu zapraszamy już 26.11 po południu-pobyt cały lub 27.11 po południu pobyt skrócony kolacja o godz. 18:00.Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00, dnia 28.11.2017r. zakończenie 30.11.2017r ok. godz. 13:00

Dzień 27.11 fakultatywny program tego dnia jak i całego szkolenia dostępny u organizatora.                     

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (022) 292 38 50

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

NA PRZELEWIE PROSIMY UMIEŚCIĆ NAZWISKO UCZESTNIKA ORAZ TERMIN SZKOLENIA.

Kontakt do Organizatora: 601 35 44 88