Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 W PODMIOTACH LECZNICZYCH Białystok 8 grudzień 2017 r.

     FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2017

W PODMIOTACH LECZNICZYCH

 

Białystok 8 grudzień 2017 r.

 

Barbara Konopacka Biegły Rewident o nr 12713, praktyk z zakresu finansów i rachunkowości szpitali i innych jednostek ochrony zdrowia. Główny Księgowy w latach 2007-2012, a następnie Z-ca Dyr. Ds. Ekonomiczno-Finansowych w latach 2012-2014. Obecnie audytor sprawozdań finansowych min. szpitali i podmiotów związanych z ochroną zdrowia, podmiotów produkcyjnych. W latach 2007-2012 koordynator dużych projektów inwestycyjnych finansowanych z funduszy unijnych. Sprawny uczestnik aplikowania o fundusze unijne.

Wykonawca analiz finansowych do dużych programów restrukturyzacji, które były zwieńczone uruchomieniem środków i skutecznym przeprowadzeniem restrukturyzacji w czym bardzo pomocne było wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami szpitali, sporządzaniu planów finansowych i sprawozdań z ich realizacji.

Doświadczony wykładowca z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych.

Zamkniecie roku 2017

1. Sporządzenie sprawozdania finansowego za 2017 r.

1.1.Istotne elementy sprawozdania finansowego, w tym szczególnie przepływy pieniężne,

1.2 Świadczenia medyczne wykonywane na przełomie roku – wycena i ujęcie bilansowe, ujęcie podatkowe w odniesieniu do zmiany w finansowaniu świadczeń zdrowotnych.

1.3 Wycena świadczeń medycznych „nadlimitów” – wycena i ujęcie bilansowe, omówienie zagadnień podatkowych.

1.4 Inwentaryzacja aktywów i pasywów – procedura, udokumentowanie, rozliczenie.

1.5 Wycena rezerw, zobowiązań warunkowych, rozliczeń międzyokresowych.

2. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2017 r.

2. 1 Omówienie zeznania  CIT 8 za 2017  – omówienie przypadków występujących w podmiotach leczniczych

2.2. Przychody podatkowe

2.3. Koszty podatkowe

2.4. Zeznanie podatkowe CIT O za 2017 r. – zwolnienia, odliczenia od dochodu, zysk, strata podatkowa

2.5. Rachunek kosztów. Metody i praktyka rachunku kosztów w odniesieniu do sprawozdania finansowego sporządzanego za 2017 r.

3. Podatek od towarów i usług:

3.1.    VAT – omówienie istotnych zmian w 2017 a także w 2018 r.

3.2.    Roczna korekta podatku od towarów i usług

3.3.   Struktura sprzedaży - odliczanie VAT według struktury sprzedaży - zasady obliczania proporcji

3. 4.  Prewspółczynnik – dobór metody,  przypadki zastosowania – omówienie  przepisów  w zakresie częściowego odliczenia podatku,

3.5. Kasa rejestrująca - zwolnienia z obowiązku fiskalizacji,

3.6. Sankcje w podatku VAT

3.7. Planowane zmiany : elektroniczne paragony, system „podzielonej” płatności VAT,

 

4. Ważne elementy ustawy o działalności leczniczej w odniesieniu do  sprawozdania finansowego,

4.1 Zasady pokrywania ujemnego wyniku finansowego

4.2 Raport o sytuacji ekonomiczno-finansowej SPZOZ dla podmiotu tworzącego

4.3 Praktyczne wskazówki w zakresie przygotowania programu naprawczego w przypadku poniesienia straty w 2017

4.4 Praktyczne podejście do programu naprawczego, omówienie przykładowych programów

4.5 Budowanie prognoz finansowych, przykładowe arkusze obliczeniowe, prognozowanie wyników finansowych, bilansu, przepływów pieniężnych,

 

5. Przygotowanie sprawozdania finansowego do badania, zmiany w ustawie o biegłych rewidentach które mają wpływ na badanie sprawozdania finansowego,

6. Krótkie omówienie istotnych zmian w przepisach obowiązujących od 2017 r. i 2018 r.

 

Wykłady rozpoczynają się o godz. 9:00 zakończenie około godz. 14:00

 

MIEJSCE :  Białystok:  BIK  ul. Krakowska 5 lok. 201

                      

CENA SZKOLENIA:                                                                                   350 zł netto *

Uczestnictwo, materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę, przerwy kawowe.

 * dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.                                                                                

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać faksem na nr22 2578629 lub   22 2923850

Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl

Kontakt do Organizatora: 0 22 3723980; 601 35 44 88