Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 W PODMIOTACH LECZNICZYCH Białystok 27 luty 2018

FINANSOWE ZAMKNIĘCIE ROKU 2017 W PODMIOTACH LECZNICZYCH RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

Białystok 27 luty 2018r.

 

Beata Kropiewnicka   praktyk z zakresu finansów i rachunkowości, w szczególności jednostek ochrony zdrowia. Aktualnie główny księgowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, wcześniej oddziału regionalnego kasy chorych. Biegły sądowy z zakresu rachunkowości, aplikant w postępowaniu kwalifikacyjnym na biegłego rewidenta. Doświadczenie w organach nadzorczych spółek skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego. Aktualnie V-ce przewodniczący Rady Nadzorczej skomercjalizowanego powiatowego zakładu opieki zdrowotnej (II kadencja). Doświadczony wykładowca, autor wykładów z zakresu rachunkowości, prawa podatkowego, sprawozdawczości i analizy finansowej oraz aspektów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z uwzględnieniem rozliczania i ewidencji projektów unijnych. Sprawozdanie finansowe 2017 r.

1.        Najważniejsze zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące w roku  2017 roku i planowane na rok 2018

2.        Zmiana zasad finansowania świadczeń zdrowotnych w księgach rachunkowych (ryczałt, świadczenia poza ryczałtem).

3.        Skutki finansowe ustawy o minimalnym wzroście wynagrodzenia pracowników medycznych i ich wpływ na sprawozdanie finansowe za rok 2017.

4.        Sporządzenie sprawozdania finansowego podmiotów leczniczych w prowadzonych różnych formach prawnych (SP ZOZ , Spółki)  oraz różnych profili działalności (lecznictwo otwarte, RCKiK, szpitale).

5.        Inwentaryzacja aktywów i pasywów z uwzględnieniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury.

6.        Aktywa trwałe i koszty amortyzacji w sprawozdaniu finansowym.

7.        Wycena, ujęcie i prezentacja pozostałych składników bilansu, w szczególności:

ü  wycena zapasów i produkcji w toku

ü  należności -  zasady dokonywania odpisów aktualizujących, po zmianie zasad finansowanie przez NFZ,

ü  fundusze własne – fundusz założycielski i fundusz zakładu,

ü  rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe i zobowiązania warunkowe,

ü  zobowiązania krótko i długoterminowe - przykłady,

ü  fundusze specjalne (ZFŚS) w podmiotach leczniczych,

ü  dotacje i dofinansowania – prezentacjaw sprawozdaniu finansowym.

 

8.        Rachunek zysków i strat podmiotu leczniczego:

ü  przychody ze sprzedaży (objęte umowami, ryczałtem i ponadlimitowe),

ü  zdarzenia lat ubiegłych – ujęcie rachunkowe i podatkowe,

ü  księgowanie kosztów na przełomie roku,

ü  pozostałe przychody i koszty operacyjne –przykłady ujęcia w  sprawozdaniu finansowym,

9.        Zestawienia zmian w funduszu własnym podmiotów leczniczych.

10.     Rachunek przepływów pieniężnych – typowe operacje w podmiotach leczniczych.

11.     Informacja dodatkowa do sprawozdania podmiotów leczniczych.

12.     Badanie sprawozdania finansowania w świetle najnowszych zmian. .

13.     Zatwierdzanie i składanie sprawozdań finansowych.

II. Rozliczenie podatku CIT.

1.        Zmiany ustawy CIT, PIT i ordynacji podatkowej w 2017 r. .

2.        Przychody w podatku CIT:

ü  przychody rozpoznawane na zasadzie memoriałowej i metodą kasową,

ü  świadczenia nieodpłatne – identyfikacja i zasady wyceny,

ü  przychody należne i faktycznie otrzymane z NFZ, korekty przychodów – przegląd interpretacji i orzecznictwa.

3.        Koszty uzyskania przychodów  w podatku CIT, w tym w szczególności:

ü  koszty bezpośrednie i pośrednie,

ü  wydatkiem konieczne dla ujęcia kosztów w rachunku podatkowym,

ü  koszty świadczeń zdrowotnych na przełomie roku,

ü  odszkodowania i kary umowne,

ü  koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów w podmiotach leczniczych.

4.        Dochody przeznaczone na cele statutowe – zasady rozliczeń.

5.        Zeznania podatkowe za rok 2017.

III. Podatek VAT– wybrane zagadnienia

1.        Najważniejsze zmiany w podatku VAT w 2017 roku, planowane w roku 2018.

2.        Transakcje uznane  za ciągłe - wyrok NSA

3.        Identyfikacja usług podlegających mechanizmowi odwróconego obciążenia w podmiotach leczniczych.

4.        Faktury  korygujące w 2017 r. - VAT, CIT.

5.        Jednolity Plik Kontrolny (JPK) – omówienie zagadnień praktycznych.

Wykłady rozpoczynają się o godz. 9:00 zakończenie około godz. 14:00

 

MIEJSCE :  Białystok:  BIK  ul. Krakowska 5 lok. 201                        

CENA SZKOLENIA:                                                                                   380 zł netto *

Uczestnictwo, materiały szkoleniowe opracowane przez wykładowcę, przerwy kawowe.

 * dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.                                                                                

ZGŁOSZENIA:

Wypełnione karty prosimy  przesłać faksem na nr22 2578629 lub   22 2923850

Istnieje również możliwość przesłania zgłoszenia za pomocą poczty elektronicznej na adres:

fic-szkolenia@data.pl