Jesteś tutaj

Strona główna » Szkolenia

ETYCZNE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKO PRACY WSPIERAJĄCE KULTURĘ I WIZERUNEK PROFESJONALNYCH PODMIOTÓW LECZNICZYCH 23-25.04.2017

„ETYCZNE I PRZYJAZNE ŚRODOWISKO PRACY WSPIERAJĄCE KULTURĘ I WIZERUNEK   PROFESJONALNYCH PODMIOTÓW LECZNICZYCH.

TRENING RELACJI SPOŁECZNYCH PODWYŻSZAJĄCY KWALIFIKACJE Z ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I DYSKRYMINACJI ORAZ USZANOWANIA GODNOŚCI NA KAŻDYM POZIOMIE”.  

Zakopane  23-25 kwietnia 2017r.

 

Elżbieta Maria Komorowska - Coach, praktyk zarządzania zgodnych z CSR,
autorka wdrożonych kodeksów etycznych.

Cel:

·         budowanie platformy etycznego środowiska pracy na różnych poziomach,

·         pogłębienie świadomości współzależności i współodpowiedzialności w zakresie tworzenia przyjaznych relacji z uszanowaniem wzajemnej godności,

·         doskonalenie etycznych umiejętności związanych z kreowaniem przykładnej kultury organizacyjnej pozbawionej mobbingu, dyskryminacji etc.

·         zidentyfikowanie potencjału, wspierającego społecznie odpowiedzialne relacje i współpracę,

 

·         rozwój kompetencji zawodowych ukierunkowanych na profesjonalny wizerunek,

 

·         podjęcie obowiązkowych działań w zakresie przeciwdziałania mobbingowi, dyskryminacji, w tym molestowaniu i molestowaniu seksualnemu oraz rozpoznania sytuacji i uaktywnienia współdziałania pracowników z pracodawcą dot. niepożądanych działań i zachowań , obowiązku jaki wynika z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 Marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 i poz, 1890), w związku z art. 183a § 1 i 6 oraz art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.), oraz Zarządzeń władz lokalnych w sprawie wprowadzenia polityki przeciwdziałania mobbingowi, molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji.

 

 

Bloki tematyczne:

 

1.        Kultura organizacji i etyka wspierająca społecznie odpowiedzialny rozwój.

2.        Holistyczne podejście do zdrowia.

3.        Rozwój psychospołeczny  i świadome działania  w relacjach na różnych poziomach i w różnym wieku.

4.        Kreowanie przyjaznych relacji przez emocje.

5.        Kultura winy, kultura wpływu.

6.        Etyka słowa, etyka gestu.

7.        Zachowania pozbawione agresji w komunikacji werbalnej, niewerbalnej i pozawerbalnej.

8.        Atmosfera pracy – narzędzie wspomagające rozwój.

9.        Wartości uznane za wspólne.

10.     Standardy etyczne.

11. Asertywne zachowania w procesie utrwalania etycznych norm i wartości.

12. Przyjazne miejsce pracy i kultura organizacyjna na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa.

13. Zagrożenia psychospołeczne w czasach zmian.                           

14. Zapisy ustawowe: Konstytucja, Kodeks pracy, Kodeks karny, Prawo oświatowe.

15.     Elementy europejskiego prawa pracy.

16. Przepisy UE w sprawie równego traktowania.

17. Kompetencje społeczne  w zakresie reagowania: na etapie woli , na etapie działania.

18. Jak współpracujemy – jak reagujemy, co powinno być poddane zmianom.

19. Współpraca Pracownik – Pracodawca. Reakcja i ryzyko nie powiadomienia:

- co widzę, jak oceniam z perspektywy systemów reprezentacji,

- ocena i opinia z uwzględnieniem ochrony danych osobowych.

       20. Sygnalizowanie i zaniechanie:

- perspektywa osobowościowa i kompetencje emocjonalne,

- znajomość procedur.

       21. Tworzenie i rozpowszechnianie nieprawdziwych sytuacji:

- plotka,

- pogłoska,

- co widzę, jak to ujmuję.

        22. Ujawnione przejawy reagowania i zachowania.

        23. Przesłanki mobbingu i dyskryminacji.

        24. Mobbing i dyskryminacja – perspektywa moja i zespołu.

        25. Mobbing w oświacie. Kim jest mobber.

        26. Dyskryminacja i nieakceptowalne zachowania.

        27. Przeciwdziałanie mobbingowi i dyskryminacji.

        28. Procedura antymobbingowa i antydyskryminacyjna.

        29. Molestowanie i ochrona prawna.

        30. Skutki uporczywego nękania i zastraszania w zakresie zdrowia, zachowań  etc.

        31. Konflikt w organizacji – przyczyny i narzędzia minimalizowania.

        32. Agresja - czym jest, czy występuje, świadkowie, osoby stosujące, okres etc.,

        33. Krytykowanie, obrażanie, podważanie kompetencji zawodowych. Oceny i opinie.

        34. Sugerowanie zaburzeń psychicznych, kierowanie na badania psychiatryczne.

        35. Subiektywne uwagi do wyglądu, ubioru, stroju etc.

        36. Parodiowanie sposobu chodzenia, mówienia, gestów.

         37. Przewidywanie skutków zachowań, kalkulowanie ryzyka z perspektywy kontroli zarządczej.

         38. Fizyczne i społeczne izolowanie.

         39. Wymuszanie zadań naruszających godność osobistą.

         40. Respektowanie praw.

         41. Groźby ustne i pisemne.

         42. Przemoc fizyczna i psychiczna.

         43. Przekraczanie terytorium psychologicznego – propozycje seksualne i inne gesty sugerujące    

           naruszenie godności.

          44. Satysfakcja z pracy i zaangażowanie.

           45. Treści o charakterze pornograficznym ( fotografie, rysunki, teksty).

           46. Działania o podłożu seksualnym.

           47. Mobbing, dyskryminacja etc z perspektywy zdrowia – skutki i zapobieganie.

           48. Konflikty w organizacji – czym są – jak zapobiegać.

           49. Rekrutacja  i ogłoszenia. szanujące różnorodność.

           50. Wspólne respektowanie praw grup –zespołu.

MIEJSCE :  Zakopane Hotel Skalny*** Pardałówka 3b

 

CENA:/ obejmuje udział w szkoleniu , zakwaterowanie , wyżywienie /                                     1100zł netto *

Dopłata do pokoju 1 osobowego                                                                              100zł

Można wykupić sam udział w zajęciach                                                           790zł netto*

*  dla jednostek finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

POCZĄTEK ZAJĘĆ:

Do hotelu zapraszamy 23.04 po południu, kolacja o godz. 18:00.Wykłady rozpoczynają się o godz. 09:00, dnia24.04.2016r.wyjazd i zakończenie  szkolenia 25.04.2016r ok. godz. 13:00

Wypełnione karty prosimy przesłać faksem na nr  (22)2578629 lub (022) 292 38 50

WPŁATY:

FIC Szkolenia – Ignacy Chruszczyński

Nr r-ku: mbank 79 1140 2004 0000 3002 2579 5347

Kontakt do Organizatora: 601 35 44 88